10 projekt ustawy wskazuje, że prace nad nią nabierają coraz większego tempa. Zachodzą kolejne zmiany, ale także widać, że intensywność prac nad ustawą się zwiększa. Co przynosi nowa aktualizacja? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

✅ Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Aktualności z nowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Aktualizacja: 09.05.2024 r.

✅ Obecnie aktualny stan projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod nowym drukiem UC1. Poniższe informacje będą opisywać zmiany dotyczące 10-tego projektu ustawy.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można było zauważyć wpis z 10.01.2024 r. z informacją, że projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ma być przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2024 roku. Pełny wykaz jest dostępny na stronie Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodatkowo Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło na swojej stronie stronie kolejny projekt z 08.01.2024 r., (to już 10 projekt) ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. 

Szczegółowe dokumenty dotyczące projektu ustawy o ochronie sygnalisty, który trafił do Stałej Komisji Rady Ministrów. Więcej na stronie Rządowego Centrum Legislacji (UC 101).

Projekt polskiej ustawy chroniący sygnalistów procedują dalej

Tutaj szczegóły projektu ustawy o sygnalistach  z dnia 8 stycznia 2024 r.

Do najważniejszych zaproponowanych zmian

👉Zmiana organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne i udzielającego wsparcie osobom zgłaszającym z Państwowej Inspekcji Pracy na Rzecznika Praw Obywatelskich
👉 Usunięcie zastrzeżenia w art. 6, iż zgłaszający podlega ochronie określonej w ustawie pod warunkiem, iż będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego;
👉 oraz usunięcie propozycji przepisu, zgodnie z którym zgłoszenia przestępstwa dokonuje się Policji, natomiast w zakresie określonych w projekcie naruszeń zgłoszenia można dokonać także do prokuratury;
👉 Zmiana obowiązku na możliwość wydawania zgłaszającemu, przez organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, zaświadczenia o podleganiu ochronie przewidzianej w ustawie.
👉 Usunięcie proponowanych w poprzedniej wersji projektu przepisów obligujących organ do odebrania od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia;
👉 Ustawa wejdzie w życie 1 miesiąc po ogłoszeniu, a realizacja obowiązku utworzenia wewnętrznych i zewnętrznych kanałów ma nastąpić w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Pamiętaj! Zgodnie z Art. 29.

 1. Podmiot prawny (czyli przedsiębiorstwo):
 • prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 • jest administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych.
 1. Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
 2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

Komentarz! Zgodnie z powyższym nie można zlecić całości obsługi na zewnątrz. Platforma SYGNALISTA24.info umożliwia zautomatyzowane prowadzenie rejestrów wewnątrz systemu i zapobiega m. in. wyciekom danych. Zobacz demo i zasady działania.

📅 Historia projektu dot. ochrony sygnalistów w Polsce

Tak wygląda chronologicznie ogłaszanie kolejnych projektów.
1.0 projekt       z dnia 14 października 2021r.
2.0 projekt       z dnia 6 kwietnia 2022r.
3.0 projekt       z dnia 4 lipca 2022r.
4.0 projekt       z dnia 22 lipca 2022r.
5.0 projekt       z dnia 13 grudnia 2022r.
6.0 projekt       z dnia 5 stycznia 2023r.
7.0 i 8.0 projekt  z dnia 5 stycznia 2023r.

9.0 projekt z dnia 12.07.2023 r.

Ustawa o sygnalistach w Polsce – kogo dotyczy?

Tutaj znajdziesz informacje:

 • Jakie podmioty prywatne i publiczne muszą stworzyć kanał wewnętrzny w swoim miejscu pracy?
 • Kto powinien stworzyć kanały zewnętrzne dla sygnalistów (obowiązkowo wszystkie gminy).
 • Kto jeszcze może na zewnątrz może rozpatrywać naruszenia zgłoszone przez sygnalistę  i utworzyć specjalny kanał zewnętrzy?

Według danych z uzasadnienia projektu ustawy do wdrożenia ustawy są następujące podmioty:

A. Stworzenie procedur i obowiązek utworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń:

Sektor publiczny, JST

 1. podmioty sektora publicznego zatrudniające co najmniej 50 pracowników – 12 678 podmiotów
 2. podmioty sektora publicznego, z wyłączeniem urzędów lub jednostek organizacyjnych gminy liczącej mniej niż 10 000 mieszkańców.

Sektor prywatny

 1. duże przedsiębiorstwa – 4 266 podmiotów
 2. średnie przedsiębiorstwa – 27 263 podmiotów
 3. małe przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym – 1 242 podmiotów
 4. mikro przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym – 122 102 podmiotów

B. Stworzenie procedur i obowiązek utworzenia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń:

 1. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (JST)  – 2 807 podmiotów (2477 gmin + 314 powiatów + 16 województw)
 2. naczelne i centralne organy administracji rządowej – około 120 podmiotów
 3. terenowe organy administracji rządowej
 4. Państwowa Inspekcja Pracy
 5. Komendant Wojewódzki Policji
 6. Prokuratura
 7. regionalne izby obrachunkowe
 8. Komisja Nadzoru Finansowego
 9. inne organy państwowe

16,78 miliona osób będzie miało prawo do zgłaszania naruszeń i ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów w Polsce.

3,45 miliona podmiotów prywatnych przedsiębiorców i ok. 13 tysięcy podmiotów publicznych będzie zobowiązane utworzyć wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń.

Zgodnie z prawem, mimo nie stworzenia wewnętrznych regulacji, każdy podmiot zobowiązany będzie do przyjęcia zgłoszenia, odpowiedzi na nie oraz ochrony sygnalistów. Warto do tego się przygotować.

Projekt ustawy dot. sygnalistów zgłoszony do Rady Ministrów

Tutaj możesz  pobrać (w pdf) cały projekt ustawy 10.0 Porównanie projektu ustawy 9 i 10

Minister MRPiPS dr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Z nowym rządem przyspieszyły działania w zakresie ustawy o sygnalistach.

Na nasze pismo do Ministra MRPiPS, otrzymaliśmy informacje, że zaplanowano na koniec tego kwartału, w marcu 2024, uchwalenie stosownej ustawy.

Odpowiedź z Ministerstwa dot. Ustawy o sygnalistach, do pobrania

Jeśli Państwo nie posiadają zgodnych rozwiązań chroniących osoby zgłaszające naruszenia, z Dyrektywą i planowaną ustawą, zapraszamy do kontaktu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Mamy duże doświadczenie, pomożemy we wdrożeniu.

Doering & Partnerzy

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej:

Przejdź do góry