Czym jest degradacja? Definicja

Degradacja pracownika to przeniesienie osoby zatrudnionej na niższą pozycję w firmie. Najczęściej wiąże się ze zmianą dotychczasowego stanowiska i wynagrodzenia.

Jakie przysługują Ci prawa jako pracownik?

W Polsce obowiązuje Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami). Na stronie http://kodeks-pracy.org znajdziesz tekst jednolity ustawy i można pobrać.

Zgodnie z Kodeksem Pracy jest zakaz dyskryminacji

Degradacja może być uznana za dyskryminację. Każdy pracownik bez względu na płeć ma równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich pracowników nakłada na pracodawcę obowiązek w zakresie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • awansowania,
 • dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jak poradzić sobie z degradacją w pracy

Wniosek o degradację ze stanowiska

Wniosek zawiera zmianę warunków zatrudnienia poprzez przesunięcie pracownika na inne stanowisko. Odbywa się to etapami. Na początek pracownik otrzymuje wypowiedzenia zmieniające.

Powody degradacji pracownika

Powodów jest wiele. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi w sytuacji :

 1. naruszeń regulaminowych pracy czy przepisów, a także
 2. gdy dochodzi do łączenia poszczególnych działów firmy.

Degradacja pracownika. Wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie zmieniające to dokument, w którym pracodawca wypowiada dotychczasowe warunki pracy pracownika i wręcza mu je pisemnie. W dokumencie zawiera nowe stanowisko i wynagrodzenie. Zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 42 pracodawca za pomocą wypowiedzenia zmieniającego może dokonać zmiany:

 • rodzaju pracy;
 • miejsca pracy;
 • wymiaru czasu pracy;
 • wynagrodzenia.

Pracownik musi się zgodzić na warunki zawarte w wypowiedzeniu zmieniającym.

Nie można zastosować wypowiedzenie zmieniające do pracowników podlegających ochronie.

Kto podlega ochronie i nie wolno zdegradować?

Przykładem są:

 1. osoby w wieku przedemerytalnym, którym zostały cztery lata do emerytury,
 2. znajdujące się na zasiłkach chorobowych, zasiłkach rehabilitacyjnych, a także
 3. będące w ciąży i na zasiłkach macierzyńskich.

Degradacja pracownika samorządowego

Degradacja pracownika samorządowego jest możliwa:

 1. jedynie w sytuacji likwidacji zajmowanego przez niego stanowiska i
 2. braku możliwości dalszej pracy na tym stanowisku.

Degradacja pracownika może nastąpić na stanowisko, które będzie odpowiadało jego kwalifikacjom z zachowaniem warunków wynagrodzenia. W innym przypadku może odbywać się jedynie za jego zgodą.

Degradacja pracownika a wynagrodzenie

Jak już sama nazwa wskazuje, degradacja pracownika na niższe stanowisko wiąże się także ze zmianą wynagrodzenia. Odbywa się to przez wyżej wymienione wypowiedzenie zmieniające.

Bezprawna degradacja pracownika – przykład

Przykładem takiej degradacji jest natychmiastowa degradacja pracownika po powrocie ze zwolnienia lekarskiego. Każdy pracownik ma prawo wrócić na stanowisko wcześniej zajmowane, na takich samych warunkach. Jednakże pracodawca ma prawo w określonych sytuacjach zmienić warunki zatrudnienia właśnie za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. To wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie zmiany stanowiska pracy. Taka sytuacja nie dotyczy kobiet, które wróciły ze zwolnienia lekarskiego na czas ciąży i połogu.

Inne przykłady kar skutkujące degradacją. Mobbing

Stosowanie mobbingu w pracy jest karalne.

Jak można zapobiegać takim sytuacjom? Jeśli mamy podejrzenie o stosowaniu mobbingu w pracy należy zgłosić to jako naruszenie, za pomocą określonym wewnątrz firmy procedur przez wskazane kanały zgłoszeniowe. Tutaj znajdziesz informację jak zgłosić naruszenie jako sygnalista, krok po kroku

Pracodawca w takiej sytuacji ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające. W przypadku potwierdzenia ma prawo zastosować degradację osoby stosującej mobbing w firmie tytułem ukarania pracownika za nieprzestrzeganie ogólnych postanowień, przepisów i regulaminów.

Jak poradzić sobie z degradacją w pracy

Jeśli w Twojej ocenie degradacja nastąpiła z naruszeniem Kodeksu Prawa Pracy możesz złożyć sprawę do sądu pracy. Możesz to zrobić również, jeśli jako sygnalista, zgłosiłeś naruszenie w miejscu pracy i degradacją była odwetem.

………………………………………………………………………………..

Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: