Przewaga aplikacji SYGNALISTA24.info nad innymi wewnętrznymi kanałami dokonywania zgłoszeń.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii (zwanej Dyrektywą o sygnalistach) zobowiązuje podmioty publiczne i prywatne do wprowadzenia odpowiednich procedur, w tym kanałów dokonywania zgłoszeń.

Jakie warunki muszą być spełnione przy wyborze kanału zgłoszeniowego?

 • Kanały dokonywania zgłoszeń powinny być zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu.
 • Kanały dokonywania zgłoszeń powinny być tak zaprojektowane, aby umożliwić wymianę korespondencji pomiędzy sygnalistę a wyznaczoną osobą. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością potwierdzenia osobie dokonującej zgłoszenie, że zgłoszenie zostało przyjęte. Należy również poinformować sygnalistę o wynikach działań przeprowadzonych w wyniku zgłoszenia.
 • Kanały zgłoszeniowe powinny umożliwić dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie.

Dlaczego warto zainwestować w aplikację umożliwiającą dokonywanie zgłoszeń SYGNALISTA24.info?

 • Aplikacja została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych technik szyfrowania.
 • Aplikacja jest całkowicie anonimowa. Sygnalista sam decyduje, czy ujawnić swoje dane osobowe czy nie.
 • Aplikacja osadzona jest na serwerach zewnętrznych, niezależnych od podmiotu, w związku z tym zachowane są zasady bezstronności i niezależności.
 • Podmiot korzystający z aplikacji nie jest w stanie zidentyfikować osoby zgłaszającej.
 • Aplikacja zbudowana na zasadzie skrzynki pocztowej umożliwia wymianę korespondencji wraz z załącznikami pomiędzy sygnalistą a osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań zmierzających w kierunku wyjaśnienia zgłoszenia.
 • Z załączników usuwane są metadane, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, w tym np. miejsce i czas wykonania zdjęcia lub filmu, dane autora dokumentu.
 • Sygnalista wysyłając zgłoszenie na dedykowaną skrzynkę odbiorczą określonego podmiotu otrzymuje swoje indywidualne dane logowania, które są generowane przez system.
 • Dostęp do aplikacji po stronie podmiotu otrzymują tylko wskazane osoby, które logują się z wykorzystaniem indywidualnych poświadczeń.
 • Koordynator zarządzający działaniami po stronie podmiotu może przydzielać otrzymane zgłoszenia osobom upoważnionym mającym dostęp do aplikacji.
 • Aplikacja automatycznie tworzy rejestr zgłoszeń, jak również umożliwia zarządzanie zgłoszeniami, w tym ułatwia kontrolę wymaganych terminów.
 • Cała korespondencja jest archiwizowana w aplikacji przez wymagany okres. Można również archiwizować ją poprzez tworzenie dokumentów pdf.

Podsumowanie

Wracając do pytania, które pojawiło się na początku. Dedykowany adres e-mail jak również telefon kontaktowy nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku obu rozwiązań nie jesteśmy w stanie zachować anonimowości sygnalisty. Nie nastręcza dużych trudności identyfikacja numeru telefonu, z którego dzwoni rozmówca. Osobę dzwoniącą można nawet rozpoznać po głosie. Łatwo również zidentyfikować autora korespondencji wysłanej na dedykowany adres e-mail, który znajduje się na naszym serwerze. Kiedy jednak będziemy próbowali we własnym zakresie szyfrować te informacje nie będziemy mogli spełnić kolejnego wymagania – prowadzenia ciągłej korespondencji z sygnalistą, w tym informowania go o przyjęciu zgłoszenia i rezultatach podjętych działań.

Przykład. Banki Spółdzielcze w Wielkopolsce zastosowały telefon zaufania oraz e-mail, w związku z inną ustawą: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nikt nie zgłosił tymi kanałami żadnych naruszeń. Mimo, że je wykryto. Szybko z tych narzędzi zrezygnowały ponieważ z badań pracowników (Fundacja Batorego) wynika brak zaufania dla tych rozwiązań.

Zachęcamy zatem do korzystania z aplikacji umożliwiającej zgłaszanie naruszeń praw Unii SYGNALISTA24.info, która spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach oraz w polskim projekcie dotyczącym ochrony sygnalisty.

Zapraszamy do kontaktu

zespół Doering&Partnerzy

Przejdź do góry