Usługi finansowe a sygnalista

Unia Europejska, jako prawodawca już uznał wartość dodaną wynikającą z zapewnienia ochrony sygnalistom w dziedzinie usług finansowych. W wyniku kryzysu finansowego, który odsłonił poważne niedociągnięcia w kwestii egze­kwowania istotnych przepisów, w znacznej liczbie aktów ustawodawczych w dziedzinie usług finansowych wprowadzano środki ochrony sygnalistów, w tym przewidujące utworzenie zewnętrznych i wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, a także wyraźny zakaz działań odwetowych.

Wzmocnienie systemów sankcji w branży usług finansowych

Jak wskazano w komunikacie Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. pt. „Wzmocnienie systemów sankcji w branży usług finansowych”, a w szcze­gólności w kontekście ram ostrożnościowych mających zastosowanie do instytucji kredytowych i firm inwesty­cyjnych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE przewidziano ochronę sygnalistów, która znajduje zastosowanie w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

Zapraszamy pracowników banku i innych instytucji finansowych do zapoznania się ze szczegółami.

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info