Dzieje się krzywda i jest potrzebne wsparcie opieki społecznej? Dochodzi do naruszeń prawa? Tutaj dowiesz się więcej jak zgłosić.

Rola pomocy społecznej. Jakie posiada zadania pracownik socjalny?

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Dz.U.2021.2268 Art. 119. – [Zadania pracownika socjalnego] – Pomoc społeczna, do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna; przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;
 • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Jak napisać skargę (donos) do opieki społecznej?

Często jesteśmy świadkami przemocy, nadużyć w stosunku do sąsiadów, znajomych, dzieci i nie powinniśmy być obojętni, co dzieje się w naszym sąsiedztwie. Bowiem wszelkie naruszenia niekorzystnie zmieniają się nasze otoczenie, ludzi i niekiedy doprowadzają do tragedii.

Postawa obywatelska jest jednym z wyznaczników krajów rozwiniętych, gdzie akceptuje się, wspiera oraz mobilizuje do kreowania takiej postawy. Warunki życia, wpływ na nasze otoczenie zależy od postawy każdego z nas.

Temat zgłaszania donosów jest znany prawie każdemu. Poświęciliśmy kilka artykułów temu zagadnieniu, do których linki znajdują się na końcu artykułu.

Co możemy zgłosić do opieki społecznej?

Zgodnie z prawem, zgłaszamy naruszenia, które są w kompetencjach opieki społecznej.

Są to m.in.

 • przemoc w rodzinie (kłótnie, krzyki, płacz dzieci),
 • brak pomocy, wsparcia osobom potrzebującym (samotnie wychowujące matki z dziećmi, osoby starsze, chore itd.),
 • nierówne traktowanie i wsparcie osób wskazanych do udzielenia pomocy,
 • potrzeba udzielenia wsparcia, monitoringu wskazanej rodzinie, osobie itd.

Jak wygląda zgłoszenie do opieki społecznej?

Mając na uwadze powyższe zadania pomocy społecznej (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOPS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS itp.) możemy zgłosić informację.

Warunkiem podstawowym jest przygotowanie poprawnej informacji, najlepiej na piśmie czego dotyczy zgłoszenie. Pismo powinno spełniać ogólne warunki dla każdego pisma urzędowego: należy wskazać datę i miejsce przygotowania dokumentu, a także o wskazanie osoby składającej donos (jeśli się obawiamy, możemy anonimowo), do wskazanego w danym obszarze pomocy społecznej.

Pamiętaj! Anonimowe zgłoszenia do pomocy społecznej mogą nie wywołać z automatu akcji udzielenia wsparcia. Warto się podpisać.

Jeśli sytuacja jest bardzo poważna, nie czekaj i zadzwoń:

Policja: tel. 112, 997 (całodobowo, 24/7)

Niebieska Linia: tel. 22/ 824-25-01,

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-20.00,
sobota: godz. 9.00-14.00.

(telefon należy do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)

Administracja jest zobowiązana do zachowania poufności korespondencji i anonimizacji donosu. Sytuacją wyjątkową jest kiedy naruszenie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Wtedy zgłoszenie anonimowe wystarczy i zostanie rozpoczęta procedura sprawdzająca.

Warto do każdej informacji przytoczyć argumenty w postaci zdjęć i innych dokumentów. Uwiarygadnia zgłaszany problem. Spora część skarg nie ma podstaw prawnych i nie zostanie wszczęta procedura kontrolna. Wiele ze zgłoszeń ma wymiar ludzki wynikający z zazdrości, zawiści i chęci zemsty.


Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: