Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa lub potencjalnego przestępstwa zawiadom o tym policję lub prokuraturę. Możesz zadzwonić na 112 lub 997 i uzyskać więcej informacji lub udać się bezpośrednio na policję (każdy komisariat funkcjonuje praktycznie 24/7). Poniżej znajdziesz jak zawiadomić prokuraturę.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego każdy, kto posiada wiedzę o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Najważniejsze to przeciwstawić się eskalacji przestępstwa czy zagrożenia. Niewywiązanie się z tego obowiązku może w niektórych sytuacjach pociągnąć za sobą poważne konsekwencje – włącznie z karą pozbawienia wolności.

Zadania prokuratury

Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Głównymi zadaniami są:

 • prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
 • wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
 • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności;
 • zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe;
 • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa;

Informacje dotyczące przestępstw można kierować, również w sposób anonimowy, w najbliższej jednostce policji, do wskazanego dzielnicowego lub za pomocą infolinii.

Istnieją również donosy na działania policji do prokuratury ze względu korupcję, naruszenia dóbr osobistych i innych przestępstw. Tym zajmujemy się w innym artykule.

Kto pisze skargi do prokuratury i dlaczego?

Zawiadomienia czy skargi do prokuratury składają najczęściej naoczni świadkowie przestępstwa.

Pamiętaj! Możesz komuś uratować życie lub zdrowie. Nie bądź obojętny.

Anonimowe zawiadomienie do prokuratury  – czego może dotyczyć?

Zadzwoń na 112 lub 997 i możesz dowiedzieć się w sposób anonimowy więcej, czy można zgłosić, jak zgłosić i gdzie zgłosić przestępstwo.

Anonimowe zawiadomienia są rozpatrywane. Zasadniczą, ujemną stroną anonimowego powiadamiania jest brak odpowiedzi z prokuratury o przebiegu sprawy oraz możliwości doprecyzowania opisu.

Dlatego warto złożyć podpisany zawiadomienie, skargę czy donos. Zgodnie ze stawianymi  wymaganiami nadawca otrzyma odpowiedź.

Naruszenie prawa, które można zgłosić  do prokuratora to przestępstwo w zakresie m.in.:

 1. prawa unijnego,
 2. ochrony interesów finansowych UE i
 3. podatków od osób prawnych.

Pamiętaj! Prokuratura jest jedną z instytucji publicznych, które są zobowiązane do odpowiedzi na zgłoszone zawiadomienia i jest zobowiązana do zachowania poufności osób zgłaszających skargę.

Zawiadomienie do prokuratury – jak napisać, na co zwracać uwagę?

W przekazywaniu informacji należy skupić się przede wszystkim na faktach. Każdorazowo emocje i osobiste porachunki wskazują na odwet i nie leżą w spectrum zainteresowania prokuratorów.
Pamiętaj! Treść zawiadomienia powinna być konkretna i zrozumiała – najlepiej poparta dowodami takimi jak np. dokumenty, zeznania świadków, nagrania, maile, SMS i inne materiały dowodowe.

Zawiadomienie do prokuratury – jak przygotować?

Tutaj znajdziesz przykład wzoru zawiadomienia. Pismo powinno być czytelne i przejrzyste, zatem warto pamiętać o podaniu:

 • adresata, czyli do kogo kierujemy. Adresy komisariatów znajdziesz w przeglądarce „miasto prokuratura”,
 • nadawcy, imię i nazwisko, adres oraz telefon. Pamiętaj podmioty publiczne są zobowiązane do ochrony osoby zgłaszającej naruszenia i nieujawniania danych osobowych. Jednakże może zaistnieć potrzeba i prokuratura skontaktuje się w celu doprecyzowania informacji lub przesłania odpowiedzi,
 • daty sporządzenia pisma,
 • przedmiot donosu i opis sytuacji, w której doszło do naruszenia prawa,
 • dowodów, jeśli istnieją, jak np. nagrania audio, zdjęcia czy inne dokumenty. Uwiarygodnią wniosek, zgłoszenie, skargę, donos i przyspieszą rozpatrzenie sprawy.

Przestępstwa powinny być zgłaszane natychmiast przez wezwanie policji lub prokuratury tradycyjnie, za pomocą telefonu, pisma, lub w innej formie, np. poczty elektronicznej, formularza e-skargi, e-PUAP a także ustnie – do protokołu. Szybką reakcją można uratować komuś życie.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.


Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: