Inspekcja Transportu Drogowego stara się dbać o bezpieczny transport drogowy. Mimo wszystko, zdarzają się tu naruszenia, na które powinniśmy być wyczuleni. Które naruszenia związane z transportem drogowym można zgłosić? W jaki sposób można złożyć donos do Inspekcji Transportu Drogowego (ITD)? Czy przewozy związane z żywymi zwierzętami również można zgłosić do ITD? Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Donos do Inspekcji Transportu Drogowego

Piraci drogowi spędzają Ci sen z powiek? Masz podejrzenie, że przewożony towar przekracza limity załadunkowe floty? Twój pracodawca nie respektuje określonych prawem limitów czasu jazdy i postoju? Odpowiedzią na Twoje problemy jest skarga do inspekcji transportu drogowego.

Transport drogowy odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie. Od jego sprawnej organizacji uzależniony jest dostęp do usług i produktów, bez których nie wyobrażamy sobie naszego codziennego życia. Niestety, istnieją w tej dziedzinie rozmaite pola do nadużyć. Naruszenia przepisów ruchu drogowego mogą nieść ze sobą bardzo poważne skutki. Nad zapobieganiem im czuwają Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, a ich działania koordynuje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Przykłady naruszeń przepisów ruchu drogowego

Istnieje cały szereg naruszeń przepisów o transporcie drogowym, które powinny być zgłaszane inspekcji transportu drogowego. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich, na przykład:

 • Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku;
 • Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu;
 • Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd;
 • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który został odłączony;
 • Wykonywanie przewozu żywych zwierząt z naruszeniem maksymalnego czasu przewozu dla danego gatunku zwierząt;
 • Umieszczanie w liście przewozowym lub innych dokumentach związanych z przewożonym ładunkiem danych lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia;
 • Wykonywanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach;
 • Posługiwanie się przedawnioną licencją transportową.

W tym miejscu znajdziemy wykaz pełnej listy naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz wykroczeń o których powinien dowiedzieć się inspektor transportu drogowego.

Jak złożyć donos do inspekcji transportu drogowego?

Przede wszystkim – zalecane jest zrobienie tego drogą pisemną. Skargi składane drogą telefoniczną nie są rozpatrywane. Ponadto, próba zachowania anonimowości obniża szanse na rozpatrzenie skargi do zera. Zgłoszenie należy zatem podpisać imieniem, nazwiskiem oraz umieścić w nim adres zwrotny. Zgłoszenie do inspekcji transportu drogowego możemy złożyć osobiście, udając się do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, wysyłając je pocztą tradycyjną, faxem, przez ePUAP lub na wskazany na stronie adres e-mail. Dane teleadresowe wydziałów ITD w poszczególnych województwach znajdziemy tutaj. Jeśli z jakiegoś powodu złożenie skargi bądź wniosku w formie pisemnej nie jest możliwe, istnieje również możliwość przedstawienia sytuacji ustnie w sekretariacie lokalnego wydziału ITD – na tej podstawie jest sporządzany protokół, któremu następnie nadaje się moc skargi lub wniosku. Złożyć skargę na firmę transportową można również bezpośrednio do GITD, korzystając z przedstawionych wyżej metod. Od momentu w którym wpływa donos ITD ma 30 dni na rozpatrzenie skargi. Przez ten czas pozostaje nam czekać na wyjaśnienie ITD.

Co warto wiedzieć o kontroli Inspekcji Transportu Drogowego?

Misją Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem prawa w transporcie drogowym. Organ kontroli transportu realizuje tę misję przez rozpatrywanie skarg, oraz przeprowadzanie kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane:

 • na drodze, gdzie inspektor transportu drogowego ma prawo wydawać polecenia i sygnały zarówno osobom kierującym i znajdującym się w podlegającym kontroli inspekcji transportu drogowego pojeździe, jak również pieszym. Inspektor po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Kontrola kierowcy poprzedzona jest jest okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej. Legitymacja, o której mowa upoważnia inspektora do dokonania czynności kontrolnych. Na czas trwania działań inspekcyjnych, zyskuje on uprawnienia równoważne uprawnieniom policji.
 • w firmie transportowej. Kontrola ITD jest zawsze zapowiedziana, nawet jeśli jej przyczyną jest zgłoszenie do inspekcji transportu drogowego. Nie może nastąpić wcześniej, niż po 7 dniach od doręczenia informacji o przewidywanej kontroli. Daje to przedsiębiorcy czas, by skrupulatnie przygotować się do kontroli ITD. Kontroler transportu drogowego często interesuje się takimi dokumentami jak: uprawnienia transportu drogowego posiadane przez kierowców, umowy użyczenia pojazdów, wykaz pracowników zatrudnionych w dniu kontroli, świadectwa kierowców niebędących obywatelami UE. Właściciel firmy transportowej ma obowiązek przygotować na dzień kontroli odpowiednie dokumenty, i przedłożyć je kontrolującemu. Gdy kontrola dokumentów zostanie zakończona, sporządza się protokół kontroli, którego podpisanie jest równoznaczne z akceptacją zawartej w nim treści. Jeśli protokół po kontroli ITD zawiera uchybienia ze strony inspektora transportu drogowego, przedsiębiorca ma 14 dni by sporządzić i przedłożyć skargę na podjętą w wyniku działań inspekcji transportu drogowego decyzję.

Program 4trans przed kontrolą ITD – na co powinieneś zwrócić uwagę?

 • Czy mam wszystkie pliki z kart kierowców?
 • Czy mam wszystkie i prawidłowe pliki z tachografu cyfrowego?
 • Czy kierowcy mają zrobione wpisy manualne?
 • Czy ewentualnie mam wystawione wszystkie zaświadczenia o nie prowadzeniu?
 • Czy wiem, kiedy i dlaczego występowały jazdy bez włożonej karty kierowcy?
 • Czy mam przeanalizowane naruszenia kierowców?
 • Czy mam wydruki z tachografów z opisami naruszeń?

Kary nakładane przed ITD

Jeśli rozpatrzenie sprawy przez inspektora transportu drogowego wykaże naruszenie interesów skarżących i niezgodność działań kierowców czy firmy transportowej z prawem, ITD nakłada kary. Wybrane przykłady sytuacji naruszenia oraz stosownych kar nakładanych przez ITD:

 • Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie;
 • 3000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi;
 • 2000 zł – za brak wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie;
 • Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych;

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zapraszamy do współpracy

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej: