Zadania policji

Na podstawie nowelizowanej Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest formacją umundurowaną i uzbrojoną służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podstawowe zadania policji:

 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie przestępczości oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi organami państwowymi, samorządowymi, a także organizacjami społecznymi;
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym m.in. zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania);

Donos na policję

Policja odpowiada za realizowanie powyższych zadań z zakresu przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych oraz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra.

Informacje dotyczące naruszenia praw można kierować, również w sposób anonimowy, w najbliższej jednostce Policji, do wskazanego dzielnicowego lub za pomocą infolinii.

Istnieją również donosy na działania policji ze względu korupcję, naruszenia dóbr osobistych i innych przestępstw. Tym zajmujemy się w innym artykule.

Kto pisze skargi do policji i dlaczego?

Dlatego skargi na policję składają najczęściej pracownicy i ich rodziny. Jednakże spora część skarg jest również wykonywana przez pracodawców na nieuczciwych pracowników (np. kradzież majątku, braku poufności). Autorami donosów są też inne osoby: sąsiedzi, członkowie rodzin, znajomi, współpracownicy.

Anonimowy donos do policji – czego może dotyczyć?

Z roku na rok rosną ilości popełnianych przestępstw, zwłaszcza w obszarze wyłudzeń, oszustw mobbingu, molestowania i seksizmu i innych.

Zadzwoń na 112 lub 997 i możesz dowiedzieć się więcej, czy można zgłosić, jak zgłosić, gdzie zgłosić przestępstwo, w sposób anonimowy.

Anonimowe skargi lub donosy są oraz rzadszą formą przekazywania informacji. Zasadniczą, ujemną stroną anonimowego powiadamiania jest brak odpowiedzi z policji o przebiegu sprawy.

Dlatego warto złożyć podpisany wniosek lub skargę / donos. Zgodnie ze stawianymi  wymaganiami nadawca otrzyma odpowiedź.

Pamiętaj! Policja jest jedną z instytucji publicznych, które są zobowiązane do odpowiedzi na zgłoszone skargi /donosy. Policja jest zobowiązana do zachowania poufności osób zgłaszających skargę.

Przestępstwa internetowe

Obecnie pojawia się ogromna ilość przestępstw internetowych (patrz zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa). Możesz je bezpośrednio zgłosić do NASK, które współpracuje z policją w poszukiwaniu oszustów. Tutaj jak zgłosić przestępstwo, incydent, naruszenie, zagrożenie w zakresie cyberataku do NASK. Ponadto są inne przestępstwa w sieci, w telekomunikacji (telefon) czy ataki np. socjotechniczne. Poniżej główne rodzaje ataków.

Rodzaje, źródła i mechanizmy ataków

 1. ataki socjotechniczne,
 2. ataki komputerowe,
 3. ataki przez sieci bezprzewodowe,
 4. ataki przez pocztę e-mail (fałszywe e-maile),
 5. ataki przez strony WWW,
 6. ataki przez telefon (np. SMS, MMS),
 7. phishing, spoofing, phishing, pharming, sniffing, ransomeware, malware, spam

Donos do policji – jak napisać, na co zwracać uwagę?

Pisząc donos do policji, trzeba skupić się przede wszystkim na faktach. Każdorazowo emocje i osobiste porachunki wskazują na odwet i nie leżą w spectrum zainteresowania policjantów.
Pamiętaj! Treść donosu, wniosku powinna być zrozumiała i przejrzysta – najlepiej poparta dowodami takimi jak np. dokumenty, zeznania świadków, nagrania, maile, SMS i inne materiały dowodowe.

Jeśli na zgłoszoną skargę nie otrzymamy odpowiedzi lub odpowiedź nas nie usatysfakcjonowała, możemy, jeśli zaistnieje taka konieczność, sprawę skierować do właściwego sądu.

Donos na policję – jak przygotować?

Tutaj znajdziesz przykład wzoru zawiadomienia. Nie istnieje konkretny wzór. Pismo powinno być czytelne i przejrzyste, zatem warto pamiętać o podaniu:

 • adresata, czyli do kogo kierujemy. Adresy komisariatów znajdziesz w przeglądarce „miejscowość policja”,
 • nadawcy, imię i nazwisko, adres oraz telefon. Pamiętaj podmioty publiczne są zobowiązane do ochrony osoby zgłaszającej naruszenia i nieujawniania danych osobowych. Jednakże może zaistnieć potrzeba i policja skontaktuje się w celu doprecyzowania informacji lub przesłania odpowiedzi,
 • daty sporządzenia pisma,
 • przedmiot donosu i opis sytuacji, w której doszło do naruszenia prawa,
 • dowodów, jeśli istnieją, jak np. nagrania audio, zdjęcia czy inne dokumenty. Uwiarygodnią wniosek, zgłoszenie, skargę, donos i przyspieszą rozpatrzenie sprawy.

Skargi dotyczące naruszania praw mogą być zgłaszane natychmiast przez wezwanie policji tradycyjnie, za pomocą pisma, lub w innej formie, np. poczty elektronicznej, formularza e-skargi, e-PUAP a także ustnie – do protokołu.

Ochrona sygnalistów

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych dla sygnalistów.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca wybiera poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin na wypadek ochrony sygnalisty. Dlatego zrób wszystko i ustal, czy warto ryzykować.

Jeśli uznasz, że nie wyznaczono stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet możesz naruszenie zgłosić również do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), policji lub prokuratury.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.


Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: