Donos na pracodawcę

W zależności od sytuacji i przedmiotu skargi możemy zgłosić donos na pracodawcę do następujących organów publicznych:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
 • Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (Sanepid)
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Policji (również anonimowo),
 • Straży Miejskiej

Jeśli na zgłoszoną skargę nie otrzymamy odpowiedzi lub odpowiedź nas nie usatysfakcjonowała, możemy, jeśli zaistnieje taka konieczność, sprawę skierować do właściwego sądu. Może to również zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

Pamiętaj, powyższe podmioty publiczne są zobowiązane do zachowania poufności osób zgłaszających skargę.

Szczególnym organem jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), która jest kluczowym urzędem w zakresie ochrony praw pracowników w Polsce i zgodnie z najnowszym projektem polskiej ustawy chroniącej osoby zgłaszające naruszenia prawa jest zobowiązana do przyjmowania wszelkich naruszeń od sygnalistów.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca naruszy przepisy prawa:

 • pracy,
 • podatkowego,
 • ochrony środowiska,
 • konsumenta itd.

Masz prawo zgłoszenia skargi i skorzystaj ze swoich praw. Uchronisz innych przed wykorzystaniem przez nieuczciwego pracodawcę.

Czym jest donos (skarga) na pracodawcę?

To poufne lub anonimowe pismo oskarżające pracodawcę lub instytucję, w której pracujesz, do osoby lub instytucji dysponującej sankcjami wobec oskarżanego w nim pracodawcy.

Anonimowy donos na pracodawcę

Policja rozpatruje wszystkie zgłoszenia, PIP rozpatruje przede wszystkim donosy, które są podpisane. W zależności od organu, inne są stawiane warunki rozpatrzenia skargi. Warto anonimowo zadzwonić i zorientować w jaki sposób można to zrobić. Każda z powyższych instytucji ma przygotowane infolinie, gdzie dowiesz się szczegółów.

PIP jest zobowiązany do zachowania poufności, zatem podczas kontroli nie udzieli informacji pracodawcy o tym, że:

 • kontrola jest wynikiem skargi na pracodawcę,
 • stroną zgłaszającą jest osoba prywatna czy inny podmiot (prywatny lub publiczny)

zgłoszenia Każdy, kto zamierza napisać donos do PIP-u musi pamiętać przede wszystkim o tym, że przedmiotem zainteresowania tejże instytucji nie są skargi anonimowe.

Jedyną sytuacją, kiedy zostanie udzielona informacja o zgłaszającym donos, będzie jego wyraźna pisemna zgoda.

Skarga na pracodawcę – jak przygotować?

Tutaj znajdziesz przykład wzoru zawiadomienia. Nie istnieje konkretny wzór. Pismo powinno być czytelne i przejrzyste, zatem warto pamiętać o podaniu:

 • daty sporządzenia pisma,
 • adresata, czyli do kogo kierujemy (tutaj konkretny, terenowy urząd. Adres urzędu znajdziesz na stronie www,
 • nadawcy, imię i nazwisko, adres oraz telefon. Pamiętaj podmioty publiczne są zobowiązane do ochrony osoby zgłaszającej naruszenia i nieujawniania danych osobowych. Jednakże może się skontaktować w celu doprecyzowania informacji.
 • przedmiot donosu i opis sytuacji, w której doszło do naruszenia prawa
 • dowodów, jeśli istnieją, jak np. nagrania audio, zdjęcia czy inne dokumenty. Uwiarygodnią zgłoszenie/donos i przyspieszą rozpatrzenie sprawy.

Skargi dotyczące naruszania praw mogą być zgłaszane tradycyjnie, za pomocą pisma, telegraficznie, telefaksu, poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu.

Organ odpowiada na donos

Przykładem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Ma na sprawdzenie donosu ściśle określony czas i wynosi do 30 dni. W takim terminie musi udzielić informacji skarżącemu o tym jak przebiegła kontrola i jaki jest jej rezultat.

Jeśli osoba zgłaszająca nie jest tym usatysfakcjonowana, ma prawo skierowania sprawy do sądu. Jednak dochodzenie praw drogą sądową jest długie, kosztowne i skomplikowane.

Ochrona sygnalistów

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę masz prawo jako pracownik to zgłosić.

Na początek warto to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów. Reguluje to ustawa o sygnalistach.

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, procedurą chroniącą osoby, sygnalistów, zgłaszających naruszenia. Kim jest sygnalista?

Który pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Donos do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli uznasz, że nie wyznaczono stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet możesz to zgłosić  do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca wybiera poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin na wypadek ochrony sygnalisty. Dlatego zrób wszystko i ustal, czy warto ryzykować.

Zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej porady. Skorzystaj z linka do strony https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne Tam znajdziesz telefon z bezpłatną pomocą prawną oraz poradą, co należy zrobić w takiej sytuacji (również anonimowo).


Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: