Dochodzi do naruszeń regulaminu czy nadużyć sąsiedzkich? W tym artykule dowiesz się więcej jak zgłosić nieprawidłowości do spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej.

Jak napisać skargę (donos) do spółdzielni?

Często jesteśmy świadkami przekroczeń sąsiadów. Mieszkańcy nie powinni być obojętni, co dzieje się w ich sąsiedztwie. Wszelkie naruszenia związane np. z prawem budowlanym, ochroną środowiska, zaniechania dotyczące miejscowego planu lub nieprzestrzeganie innych przepisów powoduje, że niekorzystnie zmienia się nasze otoczenie, w którym żyjemy.

Co możemy zgłosić do spółdzielni?

Na początek warto wspomnieć jakie są zadania i kompetencje spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Wiele kwestii reguluje Prawo spółdzielcze i ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Cele spółdzielni mieszkaniowej

Głównym celem spółdzielni mieszkaniowej jest:

  • zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
  • zarządzanie innymi lokalami, niebędącymi nieruchomościami mieszkalnymi. Taki lokal może, ale nie musi należeć do spółdzielni mieszkaniowej lub jej członków, a zarządzanie nim przebiega na podstawie umowy zawartej z właścicielem tej nieruchomości;
  • prowadzenie innej działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, pod warunkiem, że działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją zaspokajania potrzeb jej członków.

Obowiązki członków spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie mają obowiązek uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Prawa członków spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie mają również swoje prawa, do których należy m.in. otrzymanie odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni, faktur, umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi i rocznych sprawozdań finansowych.

Regulamin spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin spółdzielni mieszkaniowej dotyczy nie tylko jej członków, ale także wszystkich mieszkańców, którzy zarządzają lokalami należącymi do spółdzielni. Znajdują się w nim zapisy dotyczące praw i obowiązków lokatorów, a także kwestie organizacyjne, które mają na celu ułatwić życie we wspólnocie (np. wyznaczenie ciszy nocnej, zasady poszanowania własności sąsiedzkiej).

Lokatorzy spółdzielni mieszkaniowej powinni zadbać o własne mienie, czyli o ochronę ubezpieczeniową lokalu, w którym mieszkają.

Spółdzielnia zarządza całym blokiem i ubezpiecza tylko części wspólne – np. mury, dach, drzwi wejściowe na klatkę. Wszystko to, co znajduje się wewnątrz mieszkań, lokatorzy powinni ubezpieczyć we własnym zakresie.

Zgłoszenie donosu do spółdzielni – jak to zrobić?

Warunkiem podstawowym jest przygotowanie poprawnej informacji, najlepiej na piśmie czego dotyczy zgłoszenie naruszenia. Pismo powinno spełniać ogólne warunki dla każdego pisma urzędowego: należy wskazać datę i miejsce przygotowania dokumentu, a także o wskazanie osoby składającej donos i adresu spółdzielni lub wspólnoty do której kierujemy zgłoszenie.

Do każdej informacji warto przytoczyć argumenty w postaci zdjęć i innych dokumentów. Uwiarygadnia zgłaszany problem.

Pamiętaj! Anonimowe zgłoszenia do spółdzielni czy wspólnoty nie wywołują z automatu działania. Warto się podpisać.

Administracja spółdzielni jest zobowiązana do zachowania poufności korespondencji i anonimizacji donosu.

Sąsiad zgłasza donos. O co sąsiad może złożyć skargę do spółdzielni?

„Życzliwy” sąsiad może złożyć skargę praktycznie o wszystko, co wg niego może być podstawą naruszenia. Oczywiście nie wszystko co sąsiadowi „się wydaje” jest niezgodne.

Istnieje szereg najpopularniejszych donosów:

  1. nieprzestrzeganie regulaminu i określonych obowiązków spoczywających na mieszkańcach, np. czystość i hałas,
  2. brak poszanowania ciszy i godzin nocnych,
  3. prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej na terenie mieszkania,
  4. wskazanie ilości lokatorów w mieszkaniu i sprawdzenie opłat np. za śmieci,
  5. zmiany w konstrukcji budynku (np. usunięcie ściany),
  6. korzystanie ze wspólnych mediów (np. prądu i wody) do celów prywatnych,
  7. kradzież sygnału sieci internetowej czy telewizyjnej,

Dużą część skarg nie ma podstaw i nie zostanie wszczęta procedura kontrolna. Wiele ze zgłoszeń ma wymiar ludzki wynikający z zawiści i chęci zemsty. Jednakże wiele przekazanych informacji ma oparcie w faktach i zapobiegło dalszym nadużyciom.

Dlatego warto monitorować sytuację i dbać o dobro wspólne.


Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: