Sąsiad pali skoszoną trawę? Lokalne przedsiębiorstwo tworzy dzikie wysypiska śmieci? Masz podejrzenie, że rolnicy w Twojej okolicy stosują niezgodne z przepisami nawozy? W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie zawiadomić inspekcję ochrony środowiska o nadużyciach.

Cele i misja Inspekcji Ochrony Środowiska

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych w taki sposób, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska, przeciwdziałanie wspólnie z innymi instytucjami przestępczości środowiskowej oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej wiedzy oraz informacji o środowisku.

Jak napisać skargę do inspekcji ochrony środowiska?

Polacy stają się coraz wrażliwsi na kwestię spraw ochrony środowiska. Niestety, nie wszyscy. Niekontrolowane śmiecenie nie tylko niszczy piękno krajobrazu, ale może mieć wpływ na jakość wód gruntowych. Powietrzem, zanieczyszczanym przez nieodpowiedzialnie palących śmieciami ludzi, oddychają nie tylko oni sami. Kontrola środowiska jest niezwykle istotnym obszarem, którego nie należy pozostawiać przypadkowi, złej woli lub ludziom zwyczajnie pozbawionym świadomości właściwych sposobów działania. Wszystkie trzy czynniki otwierają ogromne pole dla naruszeń. Kres naruszeniom położy kontrola inspekcji ochrony środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przyjmuje zgłoszenia w zakresie zanieczyszczeń powietrza, naruszeń gospodarki wodnej, wykazu oczyszczalni, skutków działalności rolniczej, gospodarowania odpadami oraz hałasu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska koordynuje działania poszczególnych WIOŚ i podejmuje działania przeciwko czynnikom stanowiącym zagrożenie środowiska na terenie całego kraju.

Wybrane przykłady kontroli przeprowadzanych przez WIOŚ po przyjęciu zgłoszeń dotyczą następujących obszarów, mianowicie:

 • korzystania ze środowiska oraz eksploatacji instalacji zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w posiadanych decyzjach/zgłoszeniach, określających sposób i zakres korzystania ze środowiska;
 • przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w pozwoleniach (standardów emisyjnych);
 • ustalenia wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • wykonywania pomiarów wynikających z pozwoleń, ocena ich poprawności;
 • wyposażenia instalacji w urządzeń redukujących emisje, ich stanu technicznego, poprawności eksploatacji, wystarczalności posiadanych urządzeń;
 • oględzin obiektów, instalacji, urządzeń lub wyrobów które są jedną z podstawowych czynności kontrolnych;
 • wyposażenia instalacji w aparaturę do monitorowania procesów technologicznych i wielkości emisji wymaganą przepisami prawa bądź posiadanymi decyzjami, zezwoleniami, zgłoszeniami;
 • uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska;
 • posiadania przez przedsiębiorcę decyzji (np. pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport czy przetwarzanie odpadów);
 • zgodności prowadzonej działalności z posiadanymi decyzjami;
 • zgodności informacji zawartych w kartach przekazania odpadów ze stanem faktycznym;
 • zgodności prowadzonej ewidencji odpadów ze stanem faktycznym;
 • uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska;
 • poprawności wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami;
 • monitoringu miejsca składowania odpadów;
 • przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego, w tym w zakresie dozwolonej  wielkości poboru wody;
 • sposobu postępowania ze ściekami, w tym stan formalnoprawny;
 • rodzaju oczyszczania ścieków, parametry instalacji oczyszczania ścieków;
 • pomiaru ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
 • przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego, w tym w zakresie częstotliwości i dopuszczalnego składu i stanu ścieków, oraz dozwolonej ilości odprowadzanych ścieków;
 • sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu;
 • wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawek nawozów i sposobów nawożenia oraz warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione;
 • określenie warunków przechowywania nawozów naturalnych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania.

 

Chroniąc środowisko, chronisz siebie i swoich bliskich. Kontrola inspekcji ochrony środowiska ratuje życie i zdrowie!

Każdy z nas ma wpływ na nasze otoczenie i jakość życia. Donos do inspekcji w kwestii działań sprzecznych z przepisami ochrony środowiska może uratować życie i zdrowie nasze i innych. Na temat zgłaszania donosów pisaliśmy na Sygnalista24.info już w innych artykułach, do których linki zamieszczamy na końcu artykułu.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zapraszamy do współpracy

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej: