Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Wraz ze wzrostem wymagań i stale zmieniających się przepisów jest to istotne ubezpieczenie kadry.

Ubezpieczenie D&O nazywa się również ubezpieczeniem od niespełnienia wymagań.

Sygnalista a ochrona D&O

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Kolejnym elementem prawnym jest omawiana na tym blogu Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Wdrożenie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów oznaczać będzie dla przedsiębiorców obowiązek wdrożenia własnych procedur. Procedury zapewniające bezpieczeństwo osobom zgłaszającym naruszenia prawa, za którą będzie odpowiedzialna kadra zarządzająca.

Dodatkowo dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia w stosunku do osób odpowiedzianych (osób fizycznych lub prawnych), sankcje. Wspomniane sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające dla osób, które:
a. utrudniają lub usiłują utrudniać dokonywanie zgłoszeń poprzez anonimowy, bezpieczny kanał zgłoszeniowy;
b. podejmują działania odwetowe wobec osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów);
c. wszczynają uciążliwe postępowania przeciwko nim;
d. dopuszczają się naruszeń obowiązku zachowania poufności ich tożsamości.

Ochrona D&O. Roszczenia regresowe

Po wdrożeniu dyrektywy mogą powstawać roszczenia regresowe pracodawcy do członka zarządu lub innej osoby, której powierzono odpowiedzialność za obszar związany z ochroną sygnalisty. Osoba ta będzie zobowiązana do naprawienia szkody powstałej w wyniku niewdrożenia w organizacji odpowiednich procedur chroniących osoby zgłaszające naruszenia.

Takie szkody mogą wynikać z:

  • utraty reputacji,
  • wypłaconych odszkodowań,
  • sankcji nałożonych na pracodawcę, byłemu pracownikowi w procesie cywilnym,
  • roszczeń kierowanych bezpośrednio do spółki wynikających z naruszenia praw pracowniczych, w tym również sygnalistów, które obejmuje nękanie czy działania odwetowe.

Z tytułu takich sytuacji ubezpieczenia D&O będzie również obejmowało ochroną i to w przypadku sankcji, które będą miały charakter administracyjny lub cywilny (poza sankcjami karnymi).  Ponadto sankcje muszą wyrażać się w pieniądzu i warunkiem jest nałożenie sankcji na osobę fizyczną. Sankcje mogą otrzymać ewentualnie osoby prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Ubezpieczenie kar nakładanych na osobę prawną w ramach ubezpieczenia D&O występuje niezwykle rzadko.

Ubezpieczenie D&O co zapewnia?

Ochrona D&O zapewnia wsparcie nie tylko na etapie nakładania sankcji i odszkodowań, ale przede wszystkim zapewni pokrycie kosztów obrony oraz kosztów porady prawnej już na bardzo wczesnym etapie, nawet momentu wystąpienia okoliczności, które w przyszłości mogłyby prowadzić do wniesienia roszczenia lub wszczęcia postępowania urzędowego.

W chwili obecnej nie wiadomo jak duże będzie ryzyko. W dużej mierze zależy od oczekiwanych przepisów krajowych. To od nich będzie zależało, czy sankcje będą miały charakter cywilny, administracyjny czy karny lub też w wyniku działania umyślnego.

Więcej znajdą Państwo w artykule Polisa D&O a ochrona sygnalistów (https://www.pb.pl/polisa-d-o-a-ochrona-sygnalistow-1112910, Puls Biznesu, data dostępu 20.05.2021r.) lub artykule Dyrektywa o ochronie sygnalistów a ochrona D&O (https://www.eib.com.pl/public/Dyrektywa-o-ochronie-sygnalistow-a-ochrona-DandO , EIB S.A., data dostępu 20.05.2021r.).

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info