Premia uznaniowa w umowie o pracę

Stosowne ustawy regulują wynagrodzenie, odprawy różnego rodzaju oraz dodatki wyrównawcze.

Natomiast umowa o pracę lub inne wewnętrzne przepisy decydują o wypłacie innych składników płacowych takich jak premia uznaniowa lub nagroda. W takich przypadkach pracodawca posiada możliwość ustalania kryteriów przyznawania.

Uzasadnienie premii uznaniowej przykład

Premia uznaniowa jest składnikiem płacowym. Jak traktować ten składnik?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (SN) z 30 lipca 1986 roku, III PZP 47/86, OSN 1987/5–7/82), kiedy mamy na myśli premię uznaniową, mamy na myśli nagrodę, a więc świadczenie, którego przyznanie należy do swobodnego uznania pracodawcy.

Jakie przysługują Ci prawa jako pracownik?

W Polsce obowiązuje Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami). Na stronie http://kodeks-pracy.org znajdziesz tekst jednolity ustawy i można pobrać.

Kodeks Pracy:

 1. zawiera regulacje, dotyczące praw i obowiązków pracodawcy i zatrudnionego,
 2. określa odpowiedzialność pracownika, rodzaje kar stosowanych za niedopełnienie obowiązków służbowych oraz nagród za ich szczególnie dobre wypełnianie.

Dyskryminacja w przyznawaniu premii uznaniowej

Kodeks pracy zawiera pięć podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce:

 1. Tylko obowiązki wynikające z umowy

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem regulującym wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika. Warunki określone w umowie o pracę nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy.

 1. Godziwe wynagrodzenie za pracę

Pracownik otrzymuje wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto powinno być one ustalone na godziwym poziomie.

Co to oznacza?

Przede wszystkim powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. Wynagrodzenie powinno uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika tylko w granicach przewidzianych prawem.

 1. Zakaz dyskryminacji

Niegodziwe wynagrodzenie może być uznane za dyskryminację. Każdy pracownik bez względu na płeć ma równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich pracowników nakłada na pracodawcę obowiązek w zakresie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • awansowania,
 • dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zakaz dyskryminacji obowiązuje bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Prawo do wypoczynku

Do podstawowych praw pracownika zalicza się również prawo do wypoczynku, który gwarantują przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

 1. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Każdy pracownik (niezależnie od umowy) ma również prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Gdzie możesz zgłosić nierówne traktowanie?

Masz pełne prawo wyjaśnić sytuację. Jeżeli Twoim zdaniem doszło do nierównego traktowania powinieneś otrzymać wyjaśnienie od swojego pracodawcy.

Wyjaśnienie powinno odwołać się do wewnętrznych przepisów lub do zawartej umowy o pracę.

Pracownik może dochodzić swoich praw wynikających z Kodeksu Pracy i umowy o pracę na drodze sądowej. Ustawodawca zachęca jednak strony sporu o polubowne załatwienie sporu.

Jeżeli nie ustanowiono regulaminu określającego sposób zgłaszania wątpliwości lub nie otrzymałeś odpowiedzi pozostaje spór z pracodawcą.

Sygnalista. Gdzie zgłosić nierówne traktowanie przez kierownika?

Jeśli jesteś w posiadaniu takich informacji masz prawo zgłosić to przez ustalone procedury wewnątrz Twojej firmy i skorzystać z wyznaczonych kanałów wewnętrznych dla sygnalisty. również zgłosić naruszenie prawa

Jeżeli masz pewność, że zostały naruszone prawa innych osób, w tym nierówne traktowanie, należy zgłosić poprzez utworzony kanałem wewnętrznym do wskazanych i zaufanych osób w regulaminie.

Każda firma zatrudniająca powyżej 50 osób jest zobligowana do utworzenia takich kanałów.

Dobrym rozwiązaniem są aplikacje w postaci platformy, takiej jak Sygnalista24.info, która zapewnia pełną anonimowość i poufność, a przekazane informacje i dokumenty są szyfrowane i przekazywane tylko upoważnionym osobom. Ponadto masz możliwość ciągłej korespondencji z zachowaniem pełnej poufności. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteś również chroniony jako sygnalista.

Gdzie możesz prowadzić spór: pracownik – pracodawca?

Jeśli nie masz innej możliwości, spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygniesz w sądzie. Są do tego:

 • sądy pracy, stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych,
 • sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów okręgowych zwane sądami pracy.

Podsumowując, każde wynagrodzenie, w tym premia uznaniowa powinna być przyznawana na podstawie jasnych kryteriów i nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego z pracowników.

………………………………………………………………………………..

Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: