Po stronie podmiotu, do którego kierowane jest zgłoszenie wyznaczone są osoby upoważnione do odbioru zgłoszenia, jak również osoby wyznaczone do podejmowania działań następczych, czyli osoby wyznaczone do wyjaśnienia informacji zawartych w zgłoszeniu. Osoby te komunikują się z sygnalistą wykorzystując kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Przesyłane w ten sposób informacje są szyfrowane.

Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, jak i osoba właściwa do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem nie jest przypadkowa. Są to osoby, które przeszły szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony sygnalistów, jak również z obsługi kanału zgłoszeniowego i znają odpowiednie procedury. Są również odpowiednio umocowane w strukturze organizacyjnej.