W związku z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 1 maja 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwaną „ustawą AML”) rozszerzono listę instytucji obowiązanych. Podmioty te są zobowiązane do stosowania przepisów zawartych w ustawie AML. W tym od przyjmowania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Więcej na temat obowiązków instytucji finansowych, jako instytucje obowiązane, w związku z ochroną sygnalisty, piszemy tutaj: Sygnalista w instytucji finansowej

Nowe podmioty podlegające pod ustawę AML to:

 • notariusze w zakresie czynności, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540, 730, 1495 i 1655);
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) i co najważniejsze, w których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii. Również wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi;
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815). Z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części. I kiedy miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro;
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. w Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność polegającą na:

a) obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), w tym gdy działalność taką się prowadzi:

   • w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych lub
   • z wykorzystaniem wolnego portu rozumianego jako strefa lub pomieszczenie. Ponieważ towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym. Dotyczy państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego,

b) przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu, o którym mowa w lit. a tiret drugie

 •  w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. I to bez względu na to, czy transakcję przeprowadzano jako pojedynczą operację, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Pozostałymi instytucjami finansowymi*, jako instytucje obowiązane, które podlegają pod ustawę AML są:

 • banki;
 • SKOK-i;
 • instytucje płatnicze;
 • firmy inwestycyjne i banki powiernicze;
 • podmioty zajmujące się działalnością maklerską;
 • platformy aukcyjne;
 • fundusze inwestycyjne;
 • zakłady ubezpieczeń;
 • pośrednicy ubezpieczeniowi;
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 • kantory;

Instytucje obowiązane to także:

 • notariusze w zakresie niektórych czynności;
 • adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni i doradcy podatkowi w zakresie niektórych czynności;
 • biura rachunkowe;
 • operatorzy pocztowi;
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
 • fundacje i stowarzyszeni, jeśli przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości przekraczającej 10 000 euro;
 • przedsiębiorcy, którzy przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości przekraczającej 10 000 euro. Bez względu na to, czy transakcję przeprowadzano jako pojedynczą operację, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium RP;
 • instytucje pożyczkowe.

*katalog uproszczony

Zapraszamy do wdrożenia.

Doering i Parterzy