Rodzaje kanałów zgłoszeniowych

Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy powinien być tak zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w bezpieczny sposób, aby zapewniał anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia i osobie trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Dostęp do informacji uzyskanych od sygnalisty powinny mieć tylko osoby upoważnione. Ustanowione kanały zgłoszeniowe muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie.

Zgłoszenie ustne może być dokonane:

 • telefonicznie,
 • za pomocą innych systemów komunikacji głosowej lub
 • za pomocą bezpośredniego spotkania.

Zgłoszenie pisemne może być dokonane:

 • listownie,
 • z wykorzystaniem skrzynki-wrzutki znajdującej się na terenie organizacji,
 • za pomocą dedykowanego konta e-mail,
 • za pośrednictwem platformy online,
 • za pośrednictwem platformy typu intranet.

Dlaczego wiele z nich nie jest technicznie w stanie zapewnić bezpieczeństwo i może dojść do naruszeń?

Przy wyborze kanału zgłoszeniowego ważnym aspektem jest:

 1. zapewnienie ochrony przed potencjalnymi restrykcjami,
 2. anonimowość i bezpieczeństwo,
 3. komunikacja z sygnalistą, w tym odpowiedź na zgłoszenie i przekazanie informacji dotyczących działań podjętych w wyniku zgłoszenia.

Jak zapewnić te podstawowe elementy?

Najlepszym rozwiązaniem jest anonimowy, bezpieczny i szyfrowany kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info.

System SYGNALISTA24.info to aplikacja internetowa, która pozwala na bezpieczne obsługiwanie wszystkich zgłoszeń oraz komunikację z sygnalistą. Kanał ten spełnia wszystkie wymagane parametry: anonimowość (wielokrotne szyfrowanie), ochronę przed ujawnieniem tożsamości osoby zgłaszającej oraz komunikację z sygnalistą.

Inne wymienione kanały zgłaszania nieprawidłowości – np. platformy lub adresy umiejscowione na własnych serwerach, dedykowany adres e-mail, skrzynka-wrzutka, tradycyjna poczta – nie zapewnią tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komunikacji z sygnalistą, bez ryzyka ujawnienia jego tożsamości. Zatem stosowanie ich będzie wiązało się z ryzykiem niedostatecznej ochrony, czyli brakiem spełnienia wymagań zawartych w Dyrektywie o sygnalistach.

W razie potrzeb udzielimy więcej szczegółów na temat naszego systemu zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info.

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info