Nie wiesz, kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? W tym artykule dowiesz się, jakie podmioty podlegają kontroli PIP.

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP?

 

Państwowa Inspekcja Pracy

 

PIP jest organem nadzorczym i kontrolującym przestrzeganie prawa pracy, w tym zasad i przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnienia oraz innych prac zarobkowych. Zwykle to pracodawcę poddaje się kontroli, lecz dodatkowo w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy (tzw. ustawa o PIP) uwzględniono przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne.

Kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli?

Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą, do przeprowadzenia kontroli jest upoważniony wyłącznie inspektor pracy. Kontroli najczęściej dokonuje po zgłoszeniu naruszenia ze strony pracodawcy, bądź wystąpienia wypadku na terenie zakładu pracy.

Co może zezwolić na kontrolę PIP?

Zgłoszenia naruszeń, które mogą zezwolić na kontrolę ze strony PIPu, można dokonywać przez:

  • Państwową Inspekcję Pracy;
  • organy ścigania (Policja, Prokuratura).

Także takie sytuacje można również zgłaszać przez przygotowany od strony pracodawcy kanał zgłoszeniowy. Jednym z najbardziej znanych kanałów jest platforma Sygnalista24.info. W bezpieczny i szyfrowany sposób można zgłaszać naruszenia w miejscu pracy. Osoba zgłaszająca dodatkowo ma zapewnioną gwarancję bezpieczeństwa ze strony prawnej. To, w jaki sposób wygląda zgłaszanie przez kanał zgłoszeniowy, można zobaczyć w przygotowanej instrukcji.

Więcej o tym, gdzie można zgłaszać poszczególne naruszenia prawa, można przeczytać w tym artykule.

Podmioty podlegające kontroli PIPu

Kontroli PIPu według ustawy podlegają:

1) pracodawcy, z czego dodatkowo:

  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy
  • oraz inne jednostki organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy;

2) podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej;

3) działalność niewymagająca wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – w zakresie dyskryminacji, pobierania opłat, obowiązku posiadania lokalu, obowiązku zwrotu oryginałów dokumentów, kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz kierowania do zatrudnienia cudzoziemców (np.: Ochotnicze Hufce Pracy, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, wyspecjalizowane organy wojskowe, itd.);

3a) przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;

4) pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP;

5) przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej;

6) podmioty zatrudniające – w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących PPK (pracownicze plany kapitałowe), np.: nakładcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zleceniodawcy, pracodawcy, podmiot z działającą radą nadzorczą oraz płatnik, u którego pracodawca bądź zleceniodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON).

Sposób na składanie naruszeń – kanały zgłoszeniowe

Zgodnie z ustawą o tzw. sygnalistach, pracodawcy są zobowiązani do stworzenia kanału zgłoszeniowego w firmie. Na nim pracownicy będą mogli zgłaszać wszelkie dostrzegane naruszenia, które będą musiały być rozpatrzone przez firmę.

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest SYGNALISTA24.info. Platforma przede wszystkim wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach. Możesz sprawdzić, jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada w tym materiale: wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.inf (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić? W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! Sygnalista jest zawsze chroniony. Odwet w stosunku do sygnalisty jest zabroniony i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia. Zobacz prawo.

Warto również zaznaczyć, że dzięki ustawie o sygnalistach, będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każda przesłana informacja jest odpowiednio zaszyfrowana i dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę, bez obaw o to, że jego skarga zostanie odrzucona po jej przeczytaniu bez odpowiedzi. Przeczytaj kim jest sygnalista.

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce