Kto to jest sygnalista?

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą.

Sygnalistą może być:

 • pracownik, były pracownik i kandydat do pracy,
 • osoba prowadząca działalność na własny rachunek,
 • akcjonariusz lub wspólnik,
 • osoba będąca członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa, w tym członkiem niewykonawczym,
 • wolontariusz, stażysta, którzy niekoniecznie otrzymują wynagrodzenie,
 • osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Osoba zgłaszająca lub ujawniająca naruszenie podlega ochronie zgodnie z zasadami przedstawionymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach).

Ponadto odpowiednie środki ochrony stosuje się również do :

 • osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 • osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą. Do takich osób należą m.in. współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia,
 • podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Osoby dokonujące zgłoszeń kwalifikują się do ochrony pod warunkiem, że:

 • miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje które posiadają i które przekazują w zgłoszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania dyrektywy o sygnalistach; oraz
 • dokonały zgłoszenia wewnętrznego albo zgłoszenia zewnętrznego lub dokonały ujawnienia publicznego.

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info