Pojawiły się ostatnio informacje dotyczące dalszych działań związanych z projektem ustawy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Aktualny projekt ustawy został zaktualizowany na podstawie m.in. przeprowadzonych konsultacji z Fundacją im. Stefana Batorego.

Działania Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie ustawy

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło na swojej stronie kolejny projekt z dnia 26.02.2024 r., ustawy o ochronie sygnalistów, zmieniając tym samym numer z wykazu na UC1 (więcej informacji o obecnym stanie projektu ustawy w RCL, pod tym linkiem ).

✅ Obecnie aktualny stan projektu ustawy o ochronie sygnalistów regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod tym linkiem.

Warto zauważyć, że te zmiany są wynikiem przeprowadzonych spotkań i rozmów, które odbyły się między innymi z Fundacją im. Stefana Batorego. Fundacja przedstawiła na spotkaniach przygotowaną alternatywną wersję ustawy, z której zostały wzięte pod uwagę dodatkowe opinie oraz wnioski do aktualnej wersji projektu ustawy.

👉 Do najważniejszych zaproponowanych zmian zaproponowano następujące kwestie:

 • Zmiana nazwy projektu ustawy na „ustawa o ochronie sygnalistów”.
 • Rozszerzenie dziedzin, które obejmować będzie ustawa, to mianowicie:
  • Wolność i prawo człowieka i obywateli,
  • Korupcję,
  • Handel ludźmi,
  • Prawo pracy.
 • Określenie momentu przyznania sygnalistom ochrony od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 • Wprowadzenie obowiązku rozpatrywania zgłoszeń anonimowych w procedurach zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Określenie wartości odszkodowania dla sygnalisty, którego spotkały retorsje, na kwotę nie niższą niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Obecnie to niemal 85.000 zł!
 • Doprecyzowanie sposobu ustalenia liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego jako warunku powstania obowiązku utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych (wliczając pracowników w pełnym wymiarze godzin lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy).
 • Wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia w przeciągu 1 miesiąca o tym, że podlega ochronie przewidzianej w ustawie.
 • Wprowadzenie systemu bezpłatnych porad prawnych dla sygnalistów.
 • Przedłużenie okresu vacatio legis w postaci:
  • Przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych (m.in. utworzenie zewnętrznych kanałów, możliwość dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, obowiązki sprawozdawcze, itp.) wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
  • Pozostałe przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Pamiętaj! Zgodnie z Art. 29.

 1. Podmiot prawny (czyli przedsiębiorstwo):
  • prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
  • jest administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych.
 1. Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
 2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

Komentarz! Zgodnie z powyższym nie można zlecić całości obsługi na zewnątrz. Platforma SYGNALISTA24.info umożliwia zautomatyzowane prowadzenie rejestrów wewnątrz systemu i zapobiega m. in. wyciekom danych. Zobacz demo i zasady działania.

📅 Historia projektu dot. ochrony sygnalistów w Polsce

Tak wygląda chronologicznie ogłaszanie kolejnych projektów.
1.0 projekt       z dnia 14 października 2021r.
2.0 projekt       z dnia 6 kwietnia 2022r.
3.0 projekt       z dnia 4 lipca 2022r.
4.0 projekt       z dnia 22 lipca 2022r.
5.0 projekt       z dnia 13 grudnia 2022r.
6.0 projekt       z dnia 5 stycznia 2023r.
7.0 i 8.0 projekt  z dnia 5 stycznia 2023r.
9.0 projekt z dnia 12.07.2023 r.

10.0 projekt z dnia 12.01.2024 r.

Ustawa o sygnalistach w Polsce – kogo dotyczy?

Tutaj znajdziesz informacje:

 • Jakie podmioty prywatne i publiczne muszą stworzyć kanał wewnętrzny w swoim miejscu pracy?
 • Kto powinien stworzyć kanały zewnętrzne dla sygnalistów (obowiązkowo wszystkie gminy).
 • Kto jeszcze na zewnątrz może rozpatrywać naruszenia zgłoszone przez sygnalistę i utworzyć specjalny kanał zewnętrzny?

A. Stworzenie procedur i obowiązek utworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń:

Sektor publiczny, JST

 1. podmioty sektora publicznego zatrudniające co najmniej 50 pracowników – 12 678 podmiotów
 2. podmioty sektora publicznego, z wyłączeniem urzędów lub jednostek organizacyjnych gminy liczącej mniej niż 10 000 mieszkańców.

Sektor prywatny

 1. duże przedsiębiorstwa – 4 266 podmiotów
 2. średnie przedsiębiorstwa – 27 263 podmiotów
 3. małe przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym – 1 242 podmiotów
 4. mikro przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym – 122 102 podmiotów

B. Stworzenie procedur i obowiązek utworzenia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń:

 1. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (JST)  – 2 807 podmiotów (2477 gmin + 314 powiatów + 16 województw)
 2. naczelne i centralne organy administracji rządowej – około 120 podmiotów
 3. terenowe organy administracji rządowej
 4. Państwowa Inspekcja Pracy
 5. Komendant Wojewódzki Policji
 6. Prokuratura
 7. regionalne izby obrachunkowe
 8. Komisja Nadzoru Finansowego
 9. inne organy państwowe

16,78 miliona osób będzie miało prawo do zgłaszania naruszeń i ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów w Polsce.

3,45 miliona podmiotów prywatnych przedsiębiorców i ok. 13 tysięcy podmiotów publicznych będzie zobowiązane, aby utworzyć wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń.

Zgodnie z prawem, mimo nie stworzenia wewnętrznych regulacji, każdy podmiot zobowiązany będzie do przyjęcia zgłoszenia, odpowiedzi na nie oraz ochrony sygnalistów. Warto do tego się przygotować.

Projekt ustawy dot. sygnalistów zgłoszony do Rady Ministrów

Tutaj możesz  pobrać (w pdf) cały projekt ustawy 11.0  Porównanie projektu ustawy 10 i 11

Minister MRPiPS dr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Z nowym rządem przyspieszyły działania w zakresie ustawy o sygnalistach.

Na nasze pismo do Ministra MRPiPS, otrzymaliśmy informacje, że zaplanowano na koniec tego kwartału, w marcu 2024, uchwalenie stosownej ustawy.

Odpowiedź z Ministerstwa dot. Ustawy o sygnalistach, do pobrania

Jeśli Państwo nie posiadają zgodnych rozwiązań chroniących osoby zgłaszające naruszenia, z Dyrektywą i planowaną ustawą, zapraszamy do kontaktu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Mamy duże doświadczenie, pomożemy we wdrożeniu.

Doering & Partnerzy

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej: