Kto jest sygnalistą?

Każdy z nas się zastanawia, po co komu Sygnalista, nie rzadko też zwany jako demaskator czy denuncjator.

Sygnalista to osoba świadoma swojej sytuacji, zawiadamiając o nieprawidłowościach, robi to w oparciu o fakty. Dlaczego to ważne?

Sygnalista robi nie z myślą wyłącznie o sobie i prywatnych pobudek (to jest donosiciel). Sygnalista ma pełną świadomość swojego stanu, dobrostanu dla innych i nie jest mu obojętne miejsce pracy i stara się je tworzyć z innymi jako etyczne i przyjazne. Wie, że to co robi, może mieć w jakiejś części kolosalne znaczenie dla innych. Stąd nie akceptuje nawet drobnych uchybień czy łamania prawa.

Sygnalista ma wpływ na otoczenie

To ważne. Sygnalista ma świadomość swojej odpowiedzialności i działa w oparciu o sprawdzone fakty. Kanał zgłoszeniowy, z którego skorzysta sygnalista, musi dać mu możliwość przekazać dowody w bezpieczny i najlepiej anonimowy sposób. Wyłączenie do określonej i zaufanej grupy osób, wyznaczonych do tego celu, w danym podmiocie. Takim jest kanał zgłoszeniowy Sygnalista24.info

Sygnalista mówi o faktach, nie o subiektywnych interpretacjach tych faktów. Sygnalista nie sugeruje też, że coś się wydarzyło. Po prostu trzyma się faktów. Pomaga, naprawia, zwraca uwagę na zaistniały problem m.in. łamania prawa. Inną sprawą jest rzecz, czy ma rację. O tym zostanie powiadomiony za pomocą kanału zgłoszeniowego.

Status prawny sygnalisty na świecie

Jaki był początek prawa chroniącego sygnalistę?

Tutaj znajdziesz odpowiedź: Historia prawa chroniącego sygnalistę na świecie, od roku 1912. Początek, to słynne prawo w postaci Ustawy Lloyda-La Follette. Potem długo nic. Później, już w latach 70-tych, w wyniku wielu kryzysowych sytuacji (afera Watergate), nastąpiła konieczność dalszej ochrony i rozszerzenie praw sygnalisty ujawniającego przestępstwa i zapobieganiu nadużyciom oraz łamaniu prawa: od korupcji i zwykłych oszustw podatkowych, przez łamanie przepisów bezpieczeństwa, kodeksu pracy, po działania zagrażające życiu i zdrowiu obywateli czy zwierząt, np. nielegalne pozbywanie się lub składowanie odpadów bez niezbędnych zgód administracyjnych, użycie zabronionych substancji do produkcji (afera Enron, Panama Papers, Facebook) itd..

Najsłynniejsi sygnaliści w Polsce. Przykłady

To co sygnaliści wnieśli pozytywnego w nasz polski świat biznesu, polityki czy gospodarki, niech będzie też źródłem inspiracji dla innych, którzy wciąż uważają, że zgłaszając nieprawidłowości są np. denuncjatorami czy kapusiami. Poniżej wybrane przykłady.

Praktycznie zawsze ponieśli sankcje, odwet za “bycie w porządku”, przeciwdziałając korupcji, zgłaszając naruszenie prawa w swojej organizacji lub w otoczeniu itd.

Sygnalista Kiedy powiadomiono Gdzie Problem
1 mjr Mirosław Ratajczyk styczeń, 2021r. ZK Garbalin, styczeń 2021rok, Zgłoszenie złamania procedur wewnętrznych dotyczących izolacji chorych, pandemia Covid-19
2 Pielęgniarka, anonimowa 9 stycznia 2020, TVN drugoligowa drużyna Pogoń Siedlce Zgłoszenie dopingu. Dziesięciokrotnie przekroczona dawka dziennej suplementacji, jako doping, u piłkarzy.
3 Paweł Szczygieł przed 2017. Wygrana w sądzie 2017-2018 Cargill, Bielany Wrocławskie, Zgłoszenie braku zgody na łamanie praw pracowniczych i blokowanie wszelkich inicjatyw pracowników, w tym założenie przez nich związku zawodowego
….
n Jan Karski 1942 UK, USA Zgłoszenie zagłady Żydów. Jako żołnierz polskiego ruchu oporu, który podczas II wojny światowej dwukrotnie odwiedził warszawskie getto i zapoznał się z losem Żydów. Uciekł na Zachód i spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem Delano Rooseveltem, z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych oraz z polskim rządem w Londynie. Zdał relację na temat zagłady Żydów. Jego raport nie został potraktowany poważnie przez władze USA i UK.

Najsłynniejsi sygnaliści na świecie. Przykłady

Sygnalista Kiedy powiadomiono Gdzie Problem
1 Frances Haugen październik 2021 USA, Facebook Facebook promuje treści prowadzące do podziałów, co jest przyczyną konfliktu interesów między dobrem społeczeństwa a dobrem firmy
2 Li Wenliang 2019/2020 Chiny Poinformowanie i ostrzeżenie przed skutkami pandemii Covid-19
4  John Doe, pseudonim 2015 Panama Afera “Panama Papers”, ujawniono przez Suddeutche Zeitung 11,5 miliona dokumentów zawierających szczegółowe informacje o finansach i klientach kancelarii Mossack Fonseca m.in. pomagającej w malwersacji i defraudacji pieniędzy
5 Howard Wilkinson 2007-2014 Danske Bank, Estonia Pranie pieniędzy, defraudacja 200 mld dolarów z Rosji do USA przez Danske Bank, Oddział w Estonii
6 Edward Snowden sierpień 2013 USA Ujawnienie informacji o programie PRISM, który pozwala masowo podsłuchiwać rozmowy Amerykanów i obywateli innych krajów, prowadzone poprzez telefon VoIP i Internet
7 1. Cyntia Cooper, Worldcom
2. Sherron Watkins, Enron
październik 2001 USA, Enron Fałszowanie dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa Enron. W konsekwencji powołanie ustawy Sarbanes-Oxley przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2002 roku.
8 Mark Felt 1972 USA Kampania wyborcza prezydenta Nixona, afera Watergate.

The most famous whistleblowers

Who is the whistleblower?

Each of us wonders why who needs a whistleblower, often also referred to as a whistleblower, denunciator, etc. A whistleblower is a person who is aware of his / her situation and does so based on facts when notifying about irregularities.

Why is it important? The whistleblower does not only think about himself and his private reasons (i.e. the informer).

Whistleblowers are fully aware of their state and well-being for others and are not indifferent to the workplace and try to create it with others as ethical and friendly. He knows that what he is doing may, to some extent, be of colossal importance to others. Hence, it does not accept even minor breaches or breaking the law.

The whistleblower has an influence on the environment

This is important. The whistleblower is aware of his responsibility and acts on the basis of proven facts.

The reporting channel used by the whistleblower must enable him / her to provide evidence in a safe and preferably anonymous manner. Exclusion to a specific and trusted group of people designated for this purpose in a given entity.

The whistleblower speaks about facts, not subjective interpretations of those facts. The whistleblower is also not suggesting that something happened. He’s just sticking to the facts. It helps, repairs, draws attention to the problem, incl. breaking the law. Whether or not he is right is another matter. You will be notified of this via the reporting channel. Such is the reporting channel Sygnalista24.info 

Legal status of a whistleblower in the world

What was the beginning of the whistleblower protection law?

Here you will find the answer: The history of the whistleblower protection law in the world, since 1912. The beginning is the famous law in the form of the Lloyd-La Follette Act. Then nothing for a long time. Later, already in the 1970s, as a result of many crisis situations, there was a need to further protect and extend the rights of whistleblowers revealing crimes and preventing abuse and breaking the law: from corruption and ordinary tax fraud, through violation of security regulations, the labor code, to actions threatening life and health of citizens or animals, e.g. illegal disposal or storage of waste without the necessary administrative approvals, use of prohibited substances for production (Watergate, Panama Papers, Enron, Facebook) etc.

Doering & Partnerzy