Co oznacza niesubordynacja? W jaki sposób można na nią wpłynąć, zarówno względem całego zespołu, jak i na pojedynczego pracownika? Więcej informacji dowiesz się w poniższym artykule.

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić?

Niezdyscyplinowany pracownik

Wystąpienie niesubordynacji pracownika, czyli nieposłuszeństwo w pracy, stanowi największy problem dla firm, zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Zdarzają się sytuacje, kiedy to przez jednego pracownika potrafi się rozpaść cały projekt, nad którym pracował cały zespół. Takie zdarzenia zwykle skutkują poważnymi konsekwencjami finansowymi dla całej firmy.

Kiedy można mówić o niesubordynacji w pracy?

Wiele zdarzeń można zakwalifikować pod niesubordynację pracownika. Niektóre z nich zostały nadto ujęte w kodeksie pracy, aby zabezpieczyć pracodawcę na wypadek popełnianych błędów przez pracowników.

Niesubordynacja w pracy może objawić się w wielu sytuacjach. Przykładowo może ona wystąpić jako:

 • nieposłuszeństwo pracownika;
 • nieprzestrzeganie ustalonego porządku w firmie;
 • niesprawiedliwe traktowanie współpracowników;
 • niewykonywanie poleceń przełożonego;
 • świadome działanie pracownika na niekorzyść firmy;
 • wdawanie się w awantury z użyciem siły fizycznej i psychicznej;
 • kradzież mienia firmowego
 • notoryczne spóźnienia.

Niesubordynacja a odpowiedzialność pracownika

Pracownik powinien być świadomy tego, jakich czynności nie powinien wykonywać w pracy. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że w miejscu pracy obowiązują również przepisy związane z polskim prawem, których łamanie może być także uznane jako niesubordynacja. Przykładem może być chociażby Kodeks Karny, w którym są umieszczone czynności niedozwolone na terenie RP. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Każda czynność może nieść ze sobą konsekwencje, o czym powinien pamiętać każdy pracownik w firmie. Przykładowo, jeśli będzie notorycznie odmawiać wykonania poleceń przełożonego bez powodu, to może się spodziewać reakcji ze strony pracodawcy.

Zwolnienie dyscyplinarne jako kara dla pracownika

Czy pracodawca może zwolnić pracownika? Pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika, jeżeli dalsza niesubordynacja pracownika przynosi negatywne skutki dla firmy lub pracodawcy. Warto tutaj zastrzec, że jako skutek może być uznana utrata wizerunkowa firmy, utrata klientów, czy strata finansowa firmy.

Konsekwencje niesubordynacji

W pewnym momencie kończy się cierpliwość pracodawcy na tolerowanie nieodpowiednich czynności przez pracownika. To od pracodawcy zależy, jakie środki zastosuje do tego, aby złagodzić niekorzystne przyczyny niesubordynacji pracowników.

Można na samym początku spróbować porozmawiać z pracownikiem, aby dowiedzieć się o powodach jego zachowania. Warto pamiętać, że niektóre zachowania, jak brak podporządkowania się, notoryczne spóźnianie czy sięganie po używki może być wywołane emocjami lub osobistą sytuacją w rodzinie pracownika. Do każdego przypadku należy na początku podejść indywidualnie, aby spróbować znaleźć rozwiązanie sprzyjające dla wszystkich stron – zarówno, pracownika, pracodawcy, jak i samej firmy.

Jak radzić sobie z niesubordynacją?

Może się zdarzyć tak, że same rozmowy mogą nie wystarczyć już dla pracodawcy do poprawienia sytuacji. Pracodawca może i ma prawo zastosować karę za nieposłuszeństwo pracownika, które odnotowują jego historię przebiegu pracy. Wśród takich kar można wyróżnić najbardziej znane sposoby karania, tj.:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • kara finansowa;
 • zwolnienie dyscyplinarne.

W przypadku kary finansowej, kara ta jest dodatkowo doprecyzowana w Prawie Pracy.

Jakie są prawne regulacje dotyczące niesubordynacji? Taka kara nie może być większa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. W jednym miesiącu kary pieniężne nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia miesięcznego w danej firmie. Prawo pracy przewiduje także nałożenie jednej kary za jedno przewinienie w ciągu dwóch tygodni od niesubordynacji. Po upływie tego terminu pracodawca nie może już wyciągnąć konsekwencji w tej sprawie. Ważne w tym przypadku jest to, że kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Jakie są wykorzystywane kary porządkowe wobec pracownika?

Zazwyczaj jeśli rozmowa o niesubordynacji nie pomoże, to pracodawca stosuję kary upomnienia, które są w formie ustnej lub pisemnej. Dopiero, kiedy jest uciążliwa niesubordynacja pracownika wobec przełożonego, to pracodawca ma prawo do ukarania naganą z wpisem do akt pracowniczych. Czy nieustanne uchylanie się od wykonywania obowiązków może także skutkować naganą? Jak najbardziej! Pracownik powinien być świadomy, że mogą być wyciągnięte konsekwencje niesubordynacji, jeśli jego działania nie zakończyły się po rozmowie z przełożonym.

Walka z niesubordynacją w pracy

Pracodawca musi podjąć spore wyzwanie, aby zapobiec niesubordynacji ze strony pracowników. Jak jednak jest najlepiej walczyć z niesubordynacją? Najważniejsze jest znalezienie źródła problemu, który sprawia problem pracownikom. Najlepszą i zarazem najczęstszą metodą jest rozmowa z pracownikiem. Jeśli będziemy podchodzić do tego w sposób kulturalny i z szacunkiem do drugiej strony, to jesteśmy w stanie znaleźć sposób na rozwiązanie powstałego konfliktu. Należy pamiętać, że czasem konflikty pojawiają się na skutek niezgłaszanych przez pracowników niezgodności, co może doprowadzić do nadużyć, czy nawet również do wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy.

Dobrym sposobem na dyscyplinowanie pracownika jest ustanowienie regulaminu wewnętrznego w firmie, w którym będą uwzględnione kary przewidywane w kodeksie pracy. Powinny tam być zawarte informacje o tym, jakie czynności są przez pracodawcę niedopuszczane wraz z ich konsekwencjami. Pracownik powinien zrozumieć powagę swojego stanowiska wraz z obowiązkami.

Trzeba mieć też na uwadze to, że nie wszędzie może się sprawdzić posiadanie samego regulaminu. Pracownicy przykładowo mogą obawiać się przejęcia większej ilości obowiązków, mimo że sytuacja w firmie tego wymaga. Kolejnym narzędziem może być budowanie pozytywnej relacji z pracownikami, a szczególnie w obszarze motywacyjnym. Warto ich zachęcać do różnych działań z wykorzystaniem dawania różnorodnych nagród. Mogą one być w postaci premii, awansu, bonu pieniężnego, czy też nagród konkursowych organizowanych przez kierownictwo działu. Nie chodzi tutaj o zapewnienie rozrywki pracownikom, tylko zachęcenie ich do osiągania danych pułapów i nagradzania tych, którzy dokonali tego w odpowiedni sposób. Lekka rywalizacja może zachęcić pracowników do wykonywania swoich obowiązków i poprawić nastroje w całym zespole.

Sposób na składanie naruszeń – kanały zgłoszeniowe

Zgodnie z ustawą o tzw. sygnalistach, pracodawcy mają obowiązek stworzyć kanał zgłoszeniowy w firmie. Na nim pracownicy będą mogli zgłaszać wszelkie dostrzegane naruszenia, które rozpatrzy firma, w tym też zauważone przez nich przykłady niesubordynacji pracownika, bądź niesprawiedliwe traktowanie ze strony podwładnego względem pracownika.

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest  SYGNALISTA24.info . Platforma przede wszystkim wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach. Możesz sprawdzić, jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada w tym materiale:  wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić?  W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! W Polsce sygnalistę się już chroni. Zabrania się odwetu w stosunku do sygnalisty i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia.  Zobacz prawo .

Warto również zaznaczyć, że dzięki  ustawie o sygnalistach , będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość  przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każdą przesłaną informację szyfruje się i jest dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę. Nie ma obaw o to, że jego skargę ktoś odrzuci po jej przeczytaniu i skarga pozostanie bez jakiejkolwiek odpowiedzi.  Przeczytaj kim jest sygnalista .

Doering & Partnerzy

 

Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce