Minimalne wymagania dot. ochrony sygnalisty

Dyrektywa o sygnalistach ustanawia wspólne minimalne wymagania normy ochrony osób zgłaszających następujące naruszenia prawa Unii:

a) naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii określonych w załączniku do dyrektywy, dotyczące następujących dziedzin:

  • zamówienia publiczne;
  • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
  • bezpieczeństwo transportu;
  • ochrona środowiska;
  • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
  • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
  • zdrowie publiczne;
  • ochrona konsumentów;
  • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;

b) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;

c) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

I najważniejsze:

Niniejsza Dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla uprawnienia państw członkowskich do rozszerzenia zakresu ochrony na mocy prawa krajowego w odniesieniu do dziedzin lub aktów niewymienionych powyżej.

Dlatego czekamy na szczegółowe ustawy i rozporządzenia w prawie krajowym RP.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowy Dyrektywy o sygnalistach przedstawiony został w artykule 1.

Więcej na ten temat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

Dla zainteresowanych wszystkie dziedziny w szczegółowy sposób zostaną omówione w osobnych wpisach.

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info