Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie o sygnalistach kanał zewnętrzny jest drugim kanałem zgłoszeniowym.

Dyrektywa jednoznacznie nie wskazuje jaki organ powinien być tym właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach. Ta kwestia powinna być określona w stosowanych przepisach krajowych, na które ciągle czekamy.

Rzecznik Praw Obywatelskich a sygnalista

Trwają dyskusje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO), aby to on był organem właściwym do przyjmowania takich zgłoszeń. RPO ustosunkował się już do tej kwestii publikując odpowiednie pismo: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nie-jest-organem-wlasciwym-w-sprawie-sygnalistow

RPO jednoznacznie wskazał, że w chwili obecnej z prawnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Ponadto dla RPO nie przewidziano środków i etatów na sprawowanie tak ważnej funkcji.

Artykuł 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO przewiduje wprawdzie, że po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznik może poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania. W istocie jednak przepis ten realizuje zasadę subsydiarności, polegającą na tym, że Rzecznik nie zastępuje i nie wyręcza obywateli w prowadzeniu ich spraw, a więc nie świadczy usług typowo adwokackich. Działania interwencyjne podejmuje dopiero wtedy, gdy wnioskodawca wykorzystał przysługujące mu przewidziane prawem środki działania i pomimo to w dalszym ciągu uważa, że jego sprawa została załatwiona z naruszeniem praw i wolności.

Niemniej jednak prace trwają i zapewne niebawem dowiemy się więcej. Czasu do 17 grudnia 2021 r. coraz mniej .

 

Zapraszamy do kontaktu

Zespół SYGNALISTA24.info