W jakich przypadkach można złożyć skargę na adwokata? Do kogo należy ją złożyć? Jakie konsekwencje może ponieść obrońca? Więcej o tym przeczytasz w artykule.

Jak złożyć skargę na adwokata?

Zawód adwokata należy do grupy najściślej regulowanych zawodów zaufania publicznego. Naczelną zasadą działania adwokata jest praca zgodnie z interesem reprezentowanego klienta w granicach prawa. Jeśli zachowanie adwokata którego wynająłeś uchybia normom praktyki adwokackiej, masz prawo, by złożyć skargę na adwokata.

 

Jakie działania obrońcy są podstawą do złożenia skargi?

Podstawowymi dokumentami, regulującymi obowiązki i prawa adwokata, jest ustawa z dnia 26 maja 1986 r., znana jako Prawo o adwokaturze, oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, inaczej Kodeks Etyki Adwokackiej. W dobrej praktyce obrońcy konieczne jest, by respektować warunki formalne, jakie stawiają zapisy obu dokumentów. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady działań, będących naruszeniem godności zawodu adwokackiego lub naruszeniem prawa.

 • niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;
 • uchylanie się od udzielenia pomocy przyznanej z urzędu bez zwolnienia z tego obowiązku przez organ, który go wyznaczył;
 • podejmowanie działań mających na celu nadużycie prawa w celu realizacji interesów klienta;
 • naruszenie tajemnicy zawodowej;
 • prowadzenie sprawy przeciwko osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty;
 • udzielenie pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;
 • złamanie zakazu podejmowania spraw, które prowadzi osoba najbliższa dla adwokata;

Tutaj znajduje się treść Prawa o adwokaturze. Tutaj znajdziemy pełny zapis Kodeksu Etyki Adwokackiej. Oba dokumenty przedstawiają pełnię informacji na temat tego, czego powinna dotyczyć skarga.

Gdzie mogę zgłosić nieetyczne zachowanie adwokata?

Jeśli mamy zastrzeżenia co do jakości pracy obrońcy, mamy możliwość odebrania mu pełnomocnictwa. W przypadku obrońcy przyznanego z urzędu, należy tę sprawę zgłosić w sądzie, który prowadzi sprawę. Przepisy zezwalają na wynajęcie nowego adwokata w trakcie trwania sprawy.

Czasem jednak odebranie pełnomocnictwa to niewystarczający krok. Zdarzają się sytuacje, w których zachowanie adwokata jest rażąco sprzeczne z etyką zawodową. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, powinna zostać powiadomiona Okręgowa Rada Adwokacka. Organ ten posiada zdolności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, powołania komisji rewizyjnej wchodzącej w skład zespołu adwokackiego, postawienia adwokata przed sąd dyscyplinarny adwokatury. Skierowanie skargi nie podlega opłacie, przyczyna złożenia skargi musi jednak być należycie uargumentowana.

Postępowanie dyscyplinarne, dotyczące sprawy w której została złamana etyka adwokacka, może doprowadzić do polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Oczywiście, nie jest to możliwe gdy mowa o sytuacji, w której złamano prawo. Warto dodać, że jeśli złamaniu zasad etyki zawodu towarzyszyło złamanie prawa, to postępowanie dyscyplinarne może toczyć się równolegle z postępowaniem karnym, dotyczącym tej samej sprawy. Na wniosek sądu prowadzącego sprawę karną może ono zostać zawieszone do czasu zakończenia sprawy karnej.

Jakie konsekwencje poniesie nieuczciwy adwokat?

Gdy zdecydujemy się napisać skargę, a dyscyplinarny sąd adwokacki przeprowadzając na jej podstawie postępowanie dyscyplinarne adwokata orzeknie go odpowiedzialnym na naruszenie, pojawia się odpowiedzialność dyscyplinarna prawnika. Konsekwencje skargi, której treść jest zasadna, jakie mogą spotkać adwokata, to na przykład:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • kara pieniężna;
 • zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od 3 miesięcy do 5 lat
 • wydalenie z adwokatury

Wymiar zastosowanych przez instytucje dyscyplinarne reperkusji jest zależny od przyczyny skargi, zachowania adwokata, oraz oceny stopnia w jakim ucierpiała godność zawodu adwokata.

 

Jeśli jesteś świadkiem łamania prawa przez adwokata, nie bój się reagować.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zapraszamy do współpracy

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej: