Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło 1 sierpnia br. na swojej stronie stronie kolejny projekt z 12.07.2023 r.(to już 9 projekt) ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Szczegółowe dokumenty dotyczące projektu ustawy o ochronie sygnalisty, który trafił do Komisji Prawniczej. Więcej na stronie Rządowego Centrum Legislacji (UC 101).

✅ Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

 

Projekt polskiej ustawy chroniący sygnalistów procedują dalej

Aktualizacja: 09.05.2024 r.

✅ Obecnie aktualny stan projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod nowym drukiem UC1. Poniższe informacje będą opisywać zmiany dotyczące 9-tego projektu ustawy.

1 sierpnia 2023 roku projekt został skierowany do dalszej opublikowano dwa projekty. Jeden datowany na luty, a drugi na marzec 2023 r. oraz autopoprawki do projektów. Z informacji przekazanej na stronie rządowej wiemy również, że projekt został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Tutaj szczegóły projektu ustawy o sygnalistach  z dnia 12 lipca 2023 r.

Do najważniejszych zaproponowanych zmian

👉 dochodzą możliwości pozostania sygnalistą również przez pełniących służbę, w tym:

 • funkcjonariusza, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280),
 • żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641)

👉pominięcie w ustawowym katalogu naruszeń m. in. nadużyć pracowniczych (tutaj decyzja pozostaje po stronie podmiotu, czy włączyć/rozszerzyć zarówno o kodeks pracy i np. wewnętrzny kodeks etyki);
👉brak możliwości prowadzenia działań następczych (poza przyjmowaniem zgłoszeń) przez upoważniony podmiot zewnętrzny (w dyrektywie nie ma takiego zakazu);
👉wymóg złożenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania przez osobę dokonującą zgłoszenia zewnętrznego oświadczenia o prawdziwości zgłoszenia;
👉wymóg wydania przez właściwy organ publiczny zaświadczenia o objęciu sygnalisty ochroną – organ publiczny wydaje takie zaświadczenie sygnaliście po złożeniu przez niego ww. oświadczenia oraz w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia, w trakcie których organ ten musi de facto uprawdopodobnić zaistnienie naruszenia prawa;
👉wymóg powiadomienia przez ww. organ publiczny podmiotu, na rzecz którego wykonuje lub świadczy pracę zgłaszający, o wydaniu zaświadczenia.
Pamiętaj! Zgodnie z Art. 29.

 1. Podmiot prawny (czyli przedsiębiorstwo):
 • prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 • jest administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych.
 1. Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
 2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

Komentarz! Zgodnie z powyższym nie można zlecić całości obsługi na zewnątrz. Platforma SYGNALISTA24.info umożliwia zautomatyzowane prowadzenie rejestrów wewnątrz systemu i zapobiega m. in. wyciekom danych. Zobacz demo i zasady działania.

👉brak stosowania przepisów ustawy do zgłoszeń anonimowych;

👉 Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 23, art. 24 ust. 1-5, art. 25, art. 27-28 oraz art. 32, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

UWAGA! Podmiot ma 14 dni od ogłoszenia ustawy na ustalenie i wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, 

Wykreślono:

 • w postępowaniu prawnym kodeks pracy;

📅 Historia projektu dot. ochrony sygnalistów w Polsce

Tak wygląda chronologicznie ogłaszanie kolejnych projektów.
1.0 projekt       z dnia 14 października 2021r.
2.0 projekt       z dnia 6 kwietnia 2022r.
3.0 projekt       z dnia 4 lipca 2022r.
4.0 projekt       z dnia 22 lipca 2022r.
5.0 projekt       z dnia 13 grudnia 2022r.
6.0 projekt       z dnia 5 stycznia 2023r.

7.0 i 8.0 projekt  z dnia 5 stycznia 2023r.

Ustawa o sygnalistach w Polsce – kogo dotyczy?

Tutaj znajdziesz informacje:

 • Jakie podmioty prywatne i publiczne muszą stworzyć kanał wewnętrzny w swoim miejscu pracy?
 • Kto powinien stworzyć kanały zewnętrzne dla sygnalistów (obowiązkowo wszystkie gminy).
 • Kto jeszcze może na zewnątrz może rozpatrywać naruszenia zgłoszone przez sygnalistę  i utworzyć specjalny kanał zewnętrzy?

Projekt ustawy dot. sygnalistów zgłoszony do Rady Ministrów

Tutaj możesz  pobrać (w pdf) cały projekt ustawy 9.0 Porównanie projektu ustawy 8 i 9

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Mamy duże doświadczenie, pomożemy we wdrożeniu.

Doering & Partnerzy

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej:

Przejdź do góry