Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach) chroni osoby, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje na temat naruszeń.

Ochrona sygnalisty wg Dyrektywy 2019/1937

Zgodnie z zapisami dyrektywa chroni:

  • pracowników, byłych pracowników i kandydatów do pracy,
  • osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
  • akcjonariuszy lub wspólników,
  • osoby będące członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa, w tym członków niewykonawczych,
  • wolontariuszy, stażystów, którzy niekoniecznie otrzymują wynagrodzenie,
  • osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Ponadto odpowiednie środki ochrony sygnalisty stosuje się również do:

  • osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
  • osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą – do takich osób należą m.in. współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia,
  • podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Szczegółowy zakres podmiotowy Dyrektywy został przedstawiony w artykule 4.

Więcej na ten temat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info