Ochrona środowiska została wskazana jako jedna z dziedzin objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W związku z powyższym sygnalista, który przekazuje posiadane informacje na temat naruszeń dotyczących środowiska podlega ochronie zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dokumencie. W załącznikach do dyrektywy znajdziemy konkretne przepisy prawa dotyczące środowiska. Pisaliśmy o tym tutaj; https://sygnalista24.info/ochrona-sygnalisty-a-ochrona-srodowiska/.

Dlaczego wiedza o naruszeniach dotyczących środowiska jest tak ważna?

Jak ważny jest temat ochrony środowiska w całej UE świadczą informacje napływające z różnych stron. Takie są też oczekiwania społeczeństwa. Również ustawodawca europejski w dyrektywie o sygnalistach wskazuje jak istotna jest to kwestia. W motywie [10] przypomina o komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 8 stycznia 2018 r. pt. „Działania UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem”. Dokument ten mówi o wzmocnieniu działań w dziedzinie ochrony środowiska. Mają one polegać na gromadzeniu dowodów dotyczących przestępstw i podejmowaniu bezprawnych działań przeciwko środowisku. Jak również o konieczności wykrywania ich, a także zapobiegania im i zwalczania ich.

Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?

Tutaj znajdziesz przewodnik: Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista? Krok po kroku

Kanał zgłoszeniowy Sygnalista24.info.

Zgłaszam naruszenie prawa jako sygnalista

Obowiązki podmiotów działających w ochronie środowiska

Podmioty, które działają w oparciu o przepisy środowiskowe zobowiązane są do spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie o sygnalistach. Powinny zatem ustanowić wewnętrzne przepisy regulujące kwestie przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa. Obok odpowiednich zapisów (regulaminów i instrukcji) należy również udostępnić kanały przyjmowania zgłoszeń.

Wymóg ten dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Polski ustawodawca może – w oparciu o art. 8 ust. 7 dyrektywy – znieść limit pracowniczy dla podmiotów prywatnych, które działają w obszarze ochrony środowiska. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wprowadzić stosowne rozwiązana dobrowolnie.

Ochrona sygnalistów a ochrona środowiska w kontekście polskiego projektu ustawy

Polski projekt ustawy zasadniczo powtórzył wymagania dla podmiotów publicznych i prywatnych, które zostały sformułowane w dyrektywie o sygnalistach. Krajowy ustawodawca zobowiązuje pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników do ustanowienia wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz wprowadzenia regulacji ochrony sygnalistów. Limit pracowniczy nie dotyczy jednak pracodawców wykonujących działalność w zakresie m.in. ochrony środowiska. Zatem, jeżeli ten punkt ustawy pozostanie w zaproponowanym kształcie, wszystkie podmioty prywatne działające w oparciu o przepisy środowiskowe będą zobowiązane do wdrożenia wymagań dotyczących ochrony sygnalistów.

Dziedziny objęte zakresem stosowania projektu polskiej ustawy również zawierają kwestie ochrony środowiska. Rozszerzony został jednak został pakiet przepisów również o przepisy krajowe.

Jak projekt polskiej ustawy ma się do innych przepisów z zakresu ochrony środowiska?

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia do rozstrzygnięcia. Mianowicie jak interpretować przepisy dotyczące ochrony sygnalisty w kontekście innych, obowiązujących przepisów. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, również dopuszczają zgłaszanie naruszeń środowiskowych.

Pozostaje nam zatem czekać w tym zakresie na ostateczną ustawę o ochronie sygnalisty. Jednak nie przeszkadza to na przygotowanie się na przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, w czym możemy Państwu pomóc.

Doering&Partnerzy