Polska ustawa o sygnalistach (dotycząca ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości) miała wejść w życie 17.12.2021r. zgodnie z wytycznymi dyrektywy o sygnalistach.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., w skrócie: Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii przedstawia szereg rozwiązań i zakres działań i naruszeń, które każdy z członków UE powinien uwzględnić we własnej ustawie. Ustalony termin został wyznaczony na 17.12.2021r.

Z dniem 17 grudnia 2021 roku sygnalista w Polsce jest chroniony. To ważne.

Polski projekt ustawy o sygnalistach

18.10.2021r., pojawił się polski projekt ustawy o sygnalistach, który przeszedł do konsultacji społecznych. Do dzisiaj, mimo wysłanej przez nas interpelacji do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie otrzymaliśmy odpowiedzi i nie znamy terminu pojawienia się ostatecznego kształtu ustawy. Zatem pozostaje nam jeszcze czekać.

Projekt ustawy zakłada kilka nowych elementów, które najpewniej pozostają w kształcie w końcowej ustawie. Dotyczy to przede wszystkim wymagań dot. kanałów zgłoszeniowych, ochrony sygnalistów, zapewnienie spełnienia RODO i kar za brak lub nieprawidłowy system zgłaszania nieprawidłowości.

Spośród naszych klientów wielu zdecydowało się, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy i wskazanego terminu dla wszystkich krajów UE, wdrożyć ochronę sygnalisty.

Ochrona sygnalistów w Polsce, kiedy wchodzi?

Sygnalista jest chroniony w Polsce od 17.12.2021r. na podstawie podpisanej dyrektywy UE. Jednakże, w związku z brakiem ustawy o sygnalistach większość podmiotów nie wdrożyła zasad ochrony sygnalisty, nie wdrożyła kanałów zgłoszeniowych i sygnalista nie ma możliwości zgłaszania nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych sygnalisty

Obowiązek informacyjny dla sygnalisty

Pamiętajmy, że zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec zgłaszającego i osoby, której zgłoszenie dotyczy. Spełnienie tego obowiązku wobec sygnalisty robimy przez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, a także przekazujemy zgłaszającemu lub umieszczamy w aplikacji takiej jak SYGNALISTA24.info.

My pamiętamy, że to ważne. Dlatego w aplikacji SYGNALISTA24.info:

 • która jest w miejscu spełniającym wymagania bezpieczeństwa dot. sygnalisty,
 • sygnalista przed wysłaniem zgłoszenia musi potwierdzić zapoznanie się z jej treścią. Widać to na filmie instruktażowym.

Trochę bardziej skomplikowana jest kwestia spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sprawcy naruszenia. Zgodnie z RODO mamy na przekazanie tej informacji 30 dni od momentu pozyskania tych danych. Może się to wiązać z problemem zidentyfikowania adresu korespondencyjnego sprawcy, a nawet ze zniszczeniem przez niego dowodów. Przypominam, że na działania następcze mamy 90 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających zwolnił z obowiązku poinformowania sprawcy od kogo uzyskaliśmy te informacje; czyli nie będziemy musieli przekazywać informacji o sygnaliście.

Jak prawidłowo chronić dane osobowe sygnalisty?

Osoba przekazująca nam posiadaną wiedzę na temat naruszeń prawa podejmuje i tak wysokie ryzyko, którego skali oraz konsekwencji często nie jest w stanie przewidzieć. To naszym obowiązkiem jest przygotowanie takich rozwiązań, aby sygnalista czuł się na tyle pewnie i bezpiecznie i bez obaw przekazał nam informacje, które posiada. Tutaj znajdziesz więcej: Jak chronić dane osobowe sygnalisty wg RODO?

Jeśli nie masz RODO lub Twój system ochrony danych osobowych jest nieaktualny pomożemy: Wdrożenie systemu RODO, oferta

Regulamin dla sygnalisty

Regulamin, procedura spełnia wymagania dla sygnalisty, kiedy zawiera zasady: sposób przyjmowania zgłoszeń, rodzaje kanałów zgłoszeniowych, udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa, sposób rozpatrywania i powoływanie komisji, wdrażanie niezbędnych zmian itd.

Na podstawie doświadczeń mamy w ofercie kompletne wdrożenie Ustawy o sygnalistach:

 • doradztwo
 • szkolenia
 • dokumentację związaną z regulaminem oraz
 • uruchomienie kanału zgłoszeniowego naszego autorstwa – bezpieczna platforma zgłoszeniowa Sygnalista24.info.

Jeśli nie wiesz jak zrobić odpowiednią procedurę, regulamin dla sygnalisty, napisz do nas. Przekażemy Tobie wzór.

Sygnalista24.info

 

Ustawa o sygnalistach. Bezpieczny kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info

Jak działa nasza platforma? Dlaczego jest tak popularna? Zobacz nasze szkolenie dot. ustawy o sygnalistach oraz filmy instruktażowe dot. kanału zgłoszeniowego.

Warto zrealizować to z nami. Zawsze na bieżąco i zawsze na czas.

Kim jest sygnalista (demaskator)? Kto może być sygnalistą?

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje (nieprawidłowości) na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą i związane z wykonywaniem na jego rzecz pracy. Więcej w artykule: Sygnalista, kto to?

Sygnalistą może być:

 • pracownik, były pracownik i kandydat do pracy,
 • osoba prowadząca działalność na własny rachunek,
 • akcjonariusz lub wspólnik,
 • osoba będąca członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa, w tym członkiem niewykonawczym,
 • wolontariusz, stażysta, którzy niekoniecznie otrzymują wynagrodzenie,
 • osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Sygnalista wynagrodzenie

Każdy podmiot może ustalić wg własnych zasad czy przyznaje nagrodę lub bonus za zgłoszenie nieprawidłowości, które pozwoli m.in. ochronić reputację, zapobiec stratom, zbudować bardziej przyjazne środowisko pracy lub wprowadzić innowacyjne zmiany.

W wielu krajach na świecie sygnalista jest już chroniony i bardzo często otrzymują różne gratyfikacje za zgłoszone naruszenia.

Jak to wygląda w praktyce, zebrane fakty znajdziesz tutaj: Sygnalista w Polsce i na świecie

Sygnalista czy to konfident i donosiciel?

Różnica między sygnalistą a konfidentem (donosicielem) jest zasadnicza.

Konfident działa dla siebie i wyłącznie z myślą o sobie.

Sygnalista to osoba, które zależy na dobru organizacji i jego otoczenia. Ma na sercu podniesienie jakości usług, budowanie przyjaznego miejsca pracy, rozsądnie zarządza czasem, dba o koszty. Ma na uwadze również dobro własne, współpracownika, całej placówki, firmy czy przedsiębiorstwa.

Sygnalista w Polsce

Sygnalista jest chroniony w Polsce od 17.12.2021r.na podstawie podpisanej dyrektywy UE. Jednakże czekamy na uchwalenie ustawy doprecyzowującej kilka elementów narzuconych przez dyrektywę, krajom UE, m.in. dot.:

Kary i sankcje za brak wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów

Polski projekt ustawy przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo do 3 lat pozbawienia wolności.

 • Utrudnianie dokonywania zgłoszenia,
 • Dokonywanie działań odwetowych wobec sygnalisty,
 • Naruszenie poufności tożsamości sygnalisty
 • Brak ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers)

Na rynku pojawiło się ubezpieczenie D&O dla kadry menedżerskiej od niespełnienia wymagań i jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Informowaliśmy o tym 20 maja 2021r.

Kiedy sygnalista otrzyma karę? Kary i sankcje dla sygnalisty.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie sankcji karnej dla nierzetelnego sygnalisty. Zgodnie z treścią projektu, sygnalista podlega takim samym karom jak podmiot. Kiedy otrzyma karę lub sankcję? Wtedy, gdy dokonał zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji.

Tak mówi projekt. Jak będzie ostatecznie, zobaczymy. Pozostańcie z nami. Przekażemy szczegóły zaraz po ujawnieniu końcowej ustawy.

Życzymy powodzenia i do usłyszenia

Zespół wdrożeniowy Doering & Partnerzy

…………………………………………………………………………………

Zobacz

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz również: