✅  Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O SYGNALISTACH

W głosowaniu nr. 24 na 12. posiedzeniu Sejmu w dniu 23.05.2024 r. nad całością projektu ustawy o ochronie sygnalistów Sejm przyjął ustawę o sygnalistach. Głównym celem Sejmu poprzez to działanie jest zapewnienie odpowiedniej ochrony pracowników oraz innych podmiotów zgłaszających naruszenie prawa w związku z świadczoną przez nich pracą na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.

Widzimy konieczność wprowadzenia tej ustawy nie tylko dlatego, że powinna być wprowadzona ponad dwa lata temu jako realizacja unijnej dyrektywy. Wprowadzamy ją nie tylko dlatego, że dotychczasowy brak tej ustawy kosztuje polskiego podatnika 7 mln euro ryczałtu i 40 tys. dziennie dodatkowych kar. Wprowadzamy tę ustawę przede wszystkim dlatego, że jest potrzebna, żeby budować ochronę tych obywateli, którzy znajdują w sobie odwagę działać na rzecz dobra wspólnego – mówiła podczas sejmowej debaty ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Głosowanie ustawa NOWA

Jakie są najważniejsze zmiany, które zostały przyjęte poprzez głosowanie?

Posłowie przyjęli siedem poprawek (głównie z propozycji Lewicy), jednak większość z nich miała charakter uszczegółowienia projektu. Odrzucili natomiast wniosek zgłoszony przez Konfederację o odrzucenie projektu ustawy.

  • Sejm zdecydował o rozszerzeniu artykułu o informacjach niejawnych poprzez dodanie nowego wyłączenia stosowania ustawy o ochronie sygnalistów tj. inne informacje, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.
  • W definicji sygnalisty wykreślono część dotyczącą pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednak sygnalistą dalej będzie mogła zostać osoba świadcząca prace na takiej podstawie, ponieważ wykładnia definicji nie uległa zmianie.
  • W definicji osoby powiązanej z sygnalistą zastąpiono sformułowanie rodzina sygnalisty na definicje z art. 115 par. 11 KK, który mówi o osobie pozostającej we wspólnym pożyciu.
  • Działania odwetowe poprzednio nie mogły być niezasadne, obecnie zmieniono to na słowo bezpodstawne. Tzn. Działaniem odwetowym będzie bezpodstawne inicjonowanie postepowań przeciwko sygnaliście.
  • Podmioty prawne należące do grupy kapitałowej mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą.

Co dalej z przyjętą przez Sejm ustawą?

Prace nad ustawą nabrały rozpędu, po tym jak TSUE nałożyło najnowszą karę na Polskę za brak implementacji unijnej dyrektywy do krajowego systemu prawnego, a w związku z tym ogólny koszt kary dla Polski zwiększał się z każdym dniem ze względu na podniesienie kary dziennej za zwłokę.

Nad Ustawą o ochronie sygnalistów będzie teraz pracował Senat. Możliwe, że prace te podejmie na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 4,5 i 6  czerwca.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Na ustawę o ochronie sygnalistów, a początkowo o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa czekamy już prawie trzy lata. Doczekaliśmy się trzynastu projektów tej ustawy, czas legislacyjny dłużył się, a kary dla Polskim z tym związane rosły. Teraz ustawa w końcu trafi do Senatu.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Natomiast przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych dla Rzecznika Praw Obywatelskich i organów publicznych mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej:

Przejdź do góry