Kto musi ustanowić kanał wewnętrzny?

Do ustanowienia wewnętrznych regulaminów i udostępnienia kanałów zgłoszeniowych zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Limit pracowniczy nie obowiązuje dla podmiotów działających w oparciu o przepisy prawa w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowisk.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może dobrowolnie ustalić regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz udostępnić kanał zgłoszeniowy.

Obowiązek ustalenia wewnętrznych regulaminów zgłoszeń wewnętrznych dla podmiotów w sektorze prywatnym (50-249 pracowników) mija 17 grudnia 2023 r.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

 1. Jego kształt ustalony z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli nie działa zakładowa organizacja związkowa.
 2. Wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości.
 3. Zapoznają się z nim wszyscy pracownicy, w tym także nowo zatrudnieni przed dopuszczeniem ich do pracy.
 4. Powinien określać zagadnienia wymienione w projekcie ustawy.

Co powinien zawierać rejestr zgłoszeń wewnętrznych?

 1. Numer sprawy.
 2. Przedmiot naruszenia.
 3. Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
 4. Informację o podjętych działaniach następczych.
 5. Datę zakończenia sprawy.

Kto będzie:

 • organem centralnym?

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie organem centralnym wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

 • organem publicznym?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie organem publicznym przyjmujących zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów.

 • jeszcze organem publicznym?

Organami publicznymi są również inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

Obowiązki organów w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych

 1. Organ centralny oraz organ publiczny:
  • opracowują procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
  • umieszczają na swoich stronach internetowych podstawowe informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych – zgodnie z wykazem, który znajduje się w projekcie ustawy.
  • przyjmują zgłoszenia na piśmie lub ustnie.
 2. Organ publiczny sporządza sprawozdanie w okresach rocznych (do 31 stycznia roku następnego) zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń.
 3. Organ centralny na podstawie sprawozdań sporządza sprawozdanie za dany rok kalendarzowy i przekazuje go do Komisji Europejskiej.
 4. Obowiązkowy przegląd procedur raz na trzy lata.
 5. Prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

Zgłoszenia anonimowe

Projekt ustawy dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń anonimowych, jeżeli pozwalają na to stosowne uregulowania w procedurach zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Okres przetwarzania danych dotyczących naruszeń

Dane osobowe przetwarzane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny w związku z przyjęciem zgłoszenia powinny być przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Również przez okres 5 lat licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego należy przechowywać informacje dotyczące naruszeń.

Polska ustawa o sygnalistach. Przepisy karne dot. przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty

Za:

 1. utrudnianie dokonania zgłoszenia – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do 3 lat.
 2. działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do 3 lat.
 3. naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do 3 lat.
 4. dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwej informacji – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do 3 lat.
 5. nie spełnienie obowiązku ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń lub za nieprawidłowe zapisy w procedurze – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do 3 lat.

Cały projekt polskiej ustawy możesz tutaj pobrać.

Projekt polskiej ustawy. dokument525826

Zapraszamy do kontaktu

Zespół SYGNALISTA24.info