✅ Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Aktualizacja: 09.05.2024 r.

Informacje o aktualnej (11-stej) wersji projektu z dnia 26 lutego 2024 roku znajdziecie w tym miejscu. Poniższe informacje będą opisywać zmiany dotyczące 3-ego projektu ustawy.

Mamy trzeci projekt ustawy z dnia 4 lipca 2022r.

Pojawiło się sporo zmian kosmetycznych w stosunku do drugiej propozycji ustawy dot. ochrony sygnalisty. Jednakże jest kilka zmian istotnych. Poniżej lista najważniejszych zmian.

 Ustawa o sygnalistach – trzeci projekt

✅ Ministerstwo Rodziny i Polityki Socjalnej przygotowało nowy, już trzeci projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (o sygnalistach).

Ustawa o sygnalistach – lista najważniejszych zmian

✅ Organ publiczny. Do definicji organu publicznego dodano także terenowe organy administracji rządowej a wykreślono Komendanta Głównego Straży Pożarnej

✅ Usunięto pojęcie świadka z definicji osoby powiązanej ze zgłaszającym

✅ Doprecyzowano treść art. 8 ust. 4, wskazując, że zebrane dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia należy usunąć w ciągu 14 dni od chwili ustalenia, że nie są one przydatne dla sprawy.

Tutaj będzie trudniej, kiedy mamy inne wybrane kanały zgłoszeniowe poza elektronicznym (maile, dok. papierowe). Patrz Ranking kanałów zgłoszeniowych

✅ Zmiana okresu przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem od sygnalisty:

  • Podmiot prawny lub organ publiczny – 15 m-cy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub inne postępowania,
  • RPO – 12 m-cy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do właściwego organu publicznego.

✅ Zmiana okresu przechowywania danych osobowych i innych informacji gromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych na 15 m-cy, lub 12 m-cy w przypadku rejestru RPO, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub inne postępowania.

✅ Rejestry zgłoszeń prowadzone przez:

  • podmioty prawne,
  • RPO i
  • podmioty publiczne

będą gromadziły także dane osobowe zgłaszających i ich dane do kontaktu oraz dane osoby, której dotyczy zgłoszenie.

UWAGA! Należy dobrze chronić rejestry zgłoszeń przed ujawnieniem osób zgłaszających naruszenia prawa 

✅ Wydłużenie terminu ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych (poprzednio jako procedura wewnętrzna) i zgłoszeń zewnętrznych do 2 miesięcy od dnia w wejście ustawy.

✅ Zgłoszenie zewnętrzne może być nierozpoznane, gdy naruszenie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (również przez inną osobę) a aktualne zgłoszenie nie wnosi nic nowego do sprawy lub RPO odstąpił od przekazania sprawy właściwemu organowi. A jeżeli sygnalista zgłasza takie naruszenie kolejny raz, nie będzie informowany o jego nierozpoznaniu.

✅ Dodano wymóg aby osoby, które będą przyjmować zgłoszenia zewnętrzne kierowane do RPO i informować o procedurze przyjmowania zgłoszeń, wyznaczane były na podstawie kwalifikacji zawodowych i wiedzy fachowej.

“Działania odwetowe i środki ochrony, przepisy karne”

✅ Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania wobec sygnalisty nie są działaniami odwetowymi.

✅ System zachęt został ujęte jako element podstawowy, a nie dodatkowy, procedury zgłoszeń wewnętrznych.

✅ Procedury zgłoszeń zewnętrznych również mają nakłaniać sygnalistę do skorzystania, w pierwszej kolejności, z kanałów do zgłoszeń wewnętrznych ustanowionych przez pracodawcę.

✅ Usunięto w przepisach karnych usiłowanie utrudniania dokonania zgłoszenia (zostaje po prostu utrudnianie)

✅ Dookreślono, że nieustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych będzie karane w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ustawa o sygnalistach – kiedy wchodzi?

✅ Kategoria “Termin”

  • vacatio legis wydłużono do 2 miesięcy, tutaj bez zmian
  • podmioty, które dyrektywa UE obowiązywała od 17 grudnia 2021 r., zamiast 1 mają 2 miesiące na wdrożenie przepisów ustawy od dnia wejścia jej w życie.
  • Kto jest zobowiązany? Bez zmian.

Projekt ustawy o sygnalistach – Sejm

✅ Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało je 07.07.2022r. Teraz czekamy na dalsze kroki.

Rządowy projekt ustawy o sygnalistach – podsumowanie

✅ Jest to trzeci projekt ustawy w Polsce dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Więcej na temat projektu ustawy jest dostępne na stronie rządowej pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt

✅ KOMENTARZ: Więcej jest nacisku na bezpieczeństwo ochrony danych, danych osobowych, zarówno sygnalisty, jak i podmiotu oraz RPO.
Ponadto jest możliwość przyjmowania zgłoszeń anonimowych i po zapoznaniu się z treścią oraz przekazaniu danych osobowych sygnalisty sygnalista jest chroniony. Ma to spójność m.in. z ustawą AML.

✅ Obecnie aktualny stan projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod nowym drukiem UC1.

Dokumenty do pobrania:

Projekt ustawy z 4.07.2022 r.

Porównanie projektów ustawy 2 i 3

Zapraszamy do lektury

Doering & Partnerzy