Na początku zawsze pojawia się pytanie czy moja organizacja podlega pod wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach?

Pod Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii podlegają podmioty prawne z sektora publicznego i prywatnego. Podmioty te powinny wdrożyć odpowiednie procedury oraz udostępnić wewnętrzne, bezpieczne kanały zgłoszeniowe.

Kto podlega wymaganiom Dyrektywy 2019/1937?

Czy wszystkie podmioty prywatne powinny wdrożyć odpowiednie procedury i kanały?

Odpowiednie procedury i stosowne kanały powinny wdrożyć podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 osób. Limit pracowniczy nie obowiązuje w przypadku kiedy podmioty działają w oparciu o przepisy dotyczące usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również z zakresu bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Szczegółowe przepisy dotyczące ww. branż zostały wymienione w załącznikach I.B i II do Dyrektywy o sygnalistach.

Oczywiście nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia wymagań zawartych w Dyrektywie o sygnalistach dla podmiotów prywatnych zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Taki krok do przodu podjęty przez właścicieli będzie dobrze widziany wśród osób zatrudnionych i współpracujących z firmą. Świadczy to o dużej świadomości kadry zarządzającej i chęci doskonalenia organizacji.

A co z podmiotami publicznymi?

Odpowiednie procedury i stosowne kanały powinny wdrożyć wszystkie podmioty w sektorze publicznym, w tym również podmioty będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą tych podmiotów. Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Czy tak będzie w Polsce – o tym przekonamy się, gdy zostaną opublikowane stosowne przepisy krajowe.

Jakie są terminy na wprowadzenie wymagań?

Termin ostateczny na wprowadzenie wymagań zawartych w Dyrektywie o sygnalistach to 17.12.2021 r. Podmioty z liczbą pracowników pomiędzy 50-249 osób i nieprowadzące działalności wymienionych w załącznikach I.B i II do Dyrektywy – mają czas do 17.12.2023 r.

Teraz czekamy na szczegółowe wytyczne prawa krajowego. Jednakże ww. podmioty publiczne i prywatne będą zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy o sygnalistach i już teraz należy zacząć przygotowania. Pracy jest sporo.

 

Zapraszamy do kontaktu

Zespół SYGNALISTA24.info