Czy wiesz, kiedy można udowodnić mobbing? Nie wiesz, w jaki sposób zebrać dowody na mobbing? O tym dowiesz się w poniższym artykule.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Definicja mobbingu

Mobbing można określić jako natarczywe i długotrwałe nękanie drugiej osoby, zastraszanie jej, czy też stosowanie wobec niej przemocy psychicznej w miejscu pracy od podwładnego lub współpracownika.

Przejawy mobbingu

Mobbing można dokonywać na wiele sposobów. Istotne jest to, że dokonywane może to być zarówno przez podwładnego, przełożonego, jak także przez współpracownika. Umotywowane to może być zazdrością, złośliwością, negatywnymi relacjami, czy także chęcią upokorzenia ofiary.

Rodzaje mobbingu w pracy

Mobbing w pracy może przebiegać na kilku płaszczyznach:

  • mobbing pionowy — sprawcą (mobberem) jest przełożony, a ofiarą podwładny;
  • mobbing poziomy— występuje między pracownikami (np. mobbing w pracy przez koleżankę lub grupę współpracowników);
  • mobbing wstępujący— mobberem jest podwładny, a ofiarą przełożony.

Jak widać, mobbing nie skupia się wyłącznie na relacji pracodawca-pracownik. Zazwyczaj uważa się, że mobbing jest stosowany przez przełożonego wobec podwładnych, natomiast doświadczenie pokazuje, iż stosowanie mobbingu nie jest wyłącznie domeną przełożonego.

Więcej też o samym mobbingu można przeczytać w tym artykule.

Mobbing według Kodeksu pracy

Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jak zbierać dowody na mobbing?

Udowodnienie mobbingu nie jest łatwą sprawą. Nie wystarczy samo oświadczenie osoby o tym, że mobber ciągle dręczy psychicznie. Zanim sprawa pójdzie do sądu, warto zadbać o dowody potwierdzające mobbing. Zawsze można też poprosić o pomoc prawną ze strony specjalisty.

Dokumentuj stan – nagrywanie sprawców

Jeśli jest opcja, to warto każde takie zdarzenie dokumentować. Może być to zarówno za pomocą nagrań z monitoringu lub z telefonu, bądź też nagrania z rozmów. Nieocenioną pomocą mogą okazać się naoczni świadkowie mobbingu, którzy dodadzą wiarygodności występowania mobbingu. Ich również można poprosić, aby nagrywali wszelkie zachowania mobbera, które będzie można użyć jako dowód na mobbing.

Prowadź dziennik mobbingu

Warto prowadzić dziennik, w którym będzie zapisywane każde niedopuszczalne zachowanie mobbera. Można opisywać wystąpienie mobbingu, chociażby w jaki sposób występuje nękanie w pracy, ośmieszanie pracownika, czy nawet odnotowanie godzin nękania poza godzinami pracy. Dodatkowo monitoruj stan zdrowia, który warto odnotowywać w dzienniku. Ciągła szkoda psychiczna może wywołać rozstrój zdrowia u ofiary mobbingu.

Co zrobić z zebranymi dowodami?

Kiedy można uznać, że posiada się wystarczająco dowodów na mobbing, to można z nimi udać się z nimi zarówno do Państwowej Inspekcji Pracy, na Policję czy też do prokuratury. Dodatkowo, jeśli jest opcja w zakładzie pracy, to można to zgłosić na kanale dla sygnalistów. Należy jednak pamiętać, że mobbing udowodnić należy w ten sposób, że on nieprzerwalnie występuje przez dłuższy okres czasu. Jest wiele podobnych zachowań, które nie zaliczają się do mobbingu, a może wystąpić w pracy. Mowa tutaj chociażby o dyskryminacji, czy też o molestowaniu. To są całkiem różne zachowania, o czym warto pamiętać.

Ważne! Według przepisu Kodeksu Pracy mobbing dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W jaki sposób skutecznie przeciwdziałać mobbingowi?

Przede wszystkim aby przeciwdziałać mobbingowi, to należy zbadać sytuację w zakładzie pracy. Powinno się sprawdzić, czy istnieją narzędzia mające na celu zniwelowania występowania mobbingu. Wśród najbardziej znanych metod można wyróżnić:

  • działania informacyjne i doradcze w zakładzie pracy;
  • wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, bądź inny dokument określający zasady odnośnie minimalizowania zjawiska mobbingu;
  • szkolenie antymobbingowe;
  • odpowiednia struktura organizacyjna oraz styl zarządzania pracownikami;
  • kodeks etyki zawodowej.

Warto także zaznaczać co jakiś czas na zebraniach pracowniczych, że wszelkie działania mobbingu będą skutecznie zwalczane. Pracodawca ma obowiązek zapobiegać mobbingowi, szczególnie jeśli otrzymuje sygnały o jego wystąpieniu w zakładzie pracy. Nadto warto pamiętać, że procedura antymobbingowa powinna być jasna i klarowna dla każdego pracownika.

Sposób na składanie naruszeń – kanały zgłoszeniowe

Zgodnie z ustawą o tzw. sygnalistach, pracodawcy mają obowiązek stworzyć kanał zgłoszeniowy w firmie. Na nim pracownicy będą mogli zgłaszać wszelkie dostrzegane naruszenia, które rozpatrzy firma, w tym też zauważone przez nich przykłady niesubordynacji pracownika, bądź niesprawiedliwe traktowanie ze strony podwładnego względem pracownika.

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest  SYGNALISTA24.info . Platforma przede wszystkim wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach. Możesz sprawdzić, jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada w tym materiale:  wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić?  W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! W Polsce sygnalistę się już chroni. Zabrania się odwetu w stosunku do sygnalisty i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia.  Zobacz prawo .

Warto również zaznaczyć, że dzięki  ustawie o sygnalistach , będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość  przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każdą przesłaną informację szyfruje się i jest dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę. Nie ma obaw o to, że jego skargę ktoś odrzuci po jej przeczytaniu i skarga pozostanie bez jakiejkolwiek odpowiedzi.  Przeczytaj kim jest sygnalista .

Doering & Partnerzy

 

Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce